Alla typer av fel har minskat på stadens lekplatser

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 31 mars 2021

Sedan 2019 har park- och naturförvaltningen arbetat systematiskt med att öka och förbättra leksäkerheten på stadens lekplatser, för att kunna erbjuda göteborgarna välskötta och säkra lekplatser som ska stimulera barn och unga till lek och rörelse. Genom ett nytt arbetssätt med tätare besiktningar, bättre uppföljning med hjälp av ny teknik och samordning minskar antalet anmärkningar på lekplatserna.

Sedan 2019 utför park- och naturförvaltningen säkerhetsbesiktningar av alla lekplatser varje år, på uppdrag av park- och naturnämnden. Tidigare besiktigades hälften av lekplatserna årligen. Nya arbetssätt med en processledare som samordnar och följer upp arbetet och ett utökat samarbete mellan de som beställer åtgärder och insatser för lekplatserna och den verksamhet som utför dessa, har lett till färre anmärkningar vid de årliga besiktningarna. Under 2020 strukturerades arbetet ytterligare genom att arbetet kompletterades med en funktionskontroll som rapporteras digitalt. För att förvaltningen skulle kunna åtgärda ännu större andel av anmärkningarna och förbättra lekvärdet ytterligare ökade även nämnden budgeten från 7 till 11 miljoner för 2020.

- Det har varit roligt och inspirerande att jobba med en fråga som berör så många delar i vår förvaltning och där alla är positiva att testa nya arbetssätt, för att korta ledtider och få ett samlat grepp om lekplatserna. Under pandemin var allt fler ute i våra områden och förvaltningen hade en ökning med 40% av antal ärenden att hantera i stort. Ändå lyckades vi jobba vidare med de här nya rutinerna, samtidigt som vi har arbetat med enkelt avhjälpta hinder på lekplatserna, berättar Rakel Berglund, projektledare för metodutveckling för lekplatssäkerhet på park- och naturförvaltningen.

Antalet fel minskar i år igen!

Den säkerhetsbesiktning som genomfördes på samtliga lekplatser 2020 visar att förändringen i arbetssätt fortsätter att ge samma fina resultat som under förra året. De allvarligaste felen (A-fel och B-fel) har minskat med nästan 20 % vardera sen besiktningen 2019. De enklare felen (C-fel) har minskat med 35 %. Går man 2 år tillbaka i tiden syns förbättringen ännu tydligare: A-felen har då minskat med totalt ca 30 % och B- och C-felen har minskat hela 60-70 %!

Lekplatserna i behov av upprustning

Trots den goda utvecklingen var det fortfarande drygt två anmärkningar per lekplats vid senaste   säkerhetsbesiktningen. I snitt var fjärde lekplats har fortfarande ett A-fel. Det visar att behovet av kontinuerligt underhåll av lekplatserna är stort och att många lekplatser är i behov av total upprustning. Under 2021 kommer förvaltningen att genomföra omfattande upprustning av 11 lekplatser som finns i olika delar av staden.

Cirka 14 000 tillsyner per år

Under 2021 fortsätter även förvaltningen att utveckla arbetet med säkerheten på lekplatserna genom att införa en enklare uppföljning av den tillsyn som genomförs av lekplatserna varje vecka, i samband med att lekplatsen städas. Tillsynen kommer rapporteras via ett digitalt verktyg vilket kommer att bidra till att identifiera fel snabbare och att åtgärder beställs direkt. Eftersom förvaltningen varje år beställer närmare 14 000 tillsyner kommer det här arbetssättet innebära en stor förenkling av arbetet. Arbetssättet testades i ett pilot-område under 2020 med mycket goda resultat. I pilot-området minskade antalet enklare fel med ca 70 % jämfört med 35 % som var resultatet i resten av staden.

Fakta om säkerhetsbesiktningar

Förvaltningens säkerhetsarbete utgår från ett antal lagar och föreskrifter som reglerar förvaltningens ansvar för kontroll av lekplatser. Förutom de krav som ställs i Svensk standard för säkerhet vid lekplatser, SS EN 1176–1177, styrs säkerhetsarbetet på lekplatser även av regler och riktlinjer inom Boverkets byggregler, Plan- och bygglagen samt Ordningslagen.

Säkerhetsbesiktningarna utförs av certifierade besiktningsmän. Anmärkningarna delas in i A-fel med risk för allvarlig skada, B-fel med stor risk för mindre skada och C-fel med liten risk för mindre skada.