Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i december 2022

Publicerad 18 december 2022

Vid mötet i december beslutade nämnden för funktionsstöd att godkänna budgeten för 2023 och en genomlysning av förbättringar inom ledsagning och ledsagarservice. Nämnden beslutade också om en plan för kompetensförsörjning, samt om verksamhetsbidrag till civilsamhället. Bostäder med särskild service ska etableras i Kallebäck och i Hjällbo.

Mer flexibilitet för brukare som får ledsagarservice

En del brukare har tidigare beviljats ledsagarservice ett visst antal timmar per vecka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nu ska ledsagarservice enligt LSS beviljas per månad. Det gör att timmarna kan fördelas över månaden och inte är styrda till ett visst antal per vecka. Det ökar flexibiliteten och ger brukaren en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande över hur de beviljade timmarna ska fördelas.

Funktionsrättsorganisationer har framfört önskemål om att beslutsperioden inte ska vara på ett år. På grund av detta kommer förvaltningen att se över beslutsperioderna när det gäller beslut om ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Bilaga till ärendet om ledsagning och ledsagarservice

Tydligare rutiner om stöd införs för ledsagarservice

Nämnden för funktionsstöd har godkänt att brukaren kan få stöd med exempelvis förflyttning, av- och påklädning, dusch, toalettbesök och måltidssituationer i samband med aktiviteter inom ledsagarservice enligt LSS. Sådant stöd har tidigare utförts i praktiken, även om inget tydligt beslut har funnits. Därför blir det ingen skillnad för brukaren.

Underlag till ärendet om ledsagning och ledsagarservice

Budget för 2023 klubbad

Nämnden för funktionsstöd har kompenserats för löne- och prisutvecklingen, vilket tillsammans med en budget i balans vid utgången av 2022 har gett goda ekonomiska förutsättningar inför 2023. I budget 2023 föreslås satsningar på att stärka insatser till barn och deras familjer, att kunna möta akuta och omfattande behov för vuxna och förändrad lagstiftning inom personlig assistans. Satsningar för att möta behov på lång sikt handlar om att ha lägenheter tillgängliga och medarbetare med rätt kompetens.

För få personer utbildar sig inom funktionsstödsområdet vilket gör att rekryteringsunderlaget är för litet. Nämnden behöver skapa förutsättningar för kompetensutveckling, marknadsföra verksamheterna, öka inflytandet över utbildningsanordnare och säkerställa arbete med kunskapsbaserad verksamhet.

Förvaltningens bedömning är att budgetförutsättningarna inför 2023 ger möjlighet att höja lönenivåerna utöver uppräkningen av stadens lönepolitiska målbild.

Tjänsteutlåtandet till Budgeten för funktionsstödsnämnden 2023

Budgeten för funktionsstödsnämnden 2023

Ny plan för kompetensförsörjning beslutad

För att möta bemanningsutmaningarna har en fyraårig plan för kompetensförsörjning beslutats. Strategierna handlar om bland annat om att utveckla ett kvalitativt rekryteringsarbete, planera insatser för kompetensutveckling utifrån nämndens hela behov och stärka arbetsgivarvarumärket genom att samordna praktikplatser, feriearbetare och delta på mässor.

Det handlar också om att utveckla digitalisering och välfärdsteknik, arbeta för ett hållbart arbetsliv där både hälsan och verksamheten utvecklas, samt få en hållbar bemanningssituation genom att öka grundbemanningen för att täcka vakanser, minska övertid och skapa bättre kontinuitet för brukarna och en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna.

De organisatoriska förutsättningarna ska utvecklas för att göra det attraktivt att vara chef. Plan för chefsförsörjning kommer tas fram vilket kan innehålla identifiera blivande chefer och utveckla dessa utifrån nämndens behov, bredda rekryteringsgrunden bland chefer. Planens strategier förväntas bidra till att ledning och styrning av kompetensförsörjningsarbetet stärks inom nämndens verksamheter.

Plan för kompetensförsörjning

Bostad med särskild service ska etableras i Kallebäck

En bostad med särskild service ska etableras på Skummjölksgatan i Kallebäck. Den kommer att ha sju lägenheter och gemensamhets- och personalutrymmen. Inflyttning planeras preliminärt till år 2025.

Underlag till beslut om etablering av bostad med särskild service vid Skummjölksgatan i Kallebäck

Bostad med särskild service etableras i Hjällbo

En bostad med särskild service ska etableras vid Hjällbogärdet i Hjällbo. Den kommer att ha åtta lägenheter och gemensamhets- och personalutrymmen. Dessa lägenheter planeras preliminärt vara färdigställda under år 2024.

Underlag till beslut om etablering av bostad med särskild service vid Hjällbogärdet i Hjällbo