Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i maj

Publicerad 18 maj 2022

Vid mötet i maj fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om en ytterligare intraprenad och om språktest vid nyanställning. Nämnden fattade också beslut om två remissvar till stadsledningskontoret.


Överenskommelse om intraprenad

De tre bostäderna med särskild service som ingår i enheten Sydväst, team 2, har ansökt om att få bli en intraprenadverksamhet. Nämnden godkände ansökan. De tre bostäderna ligger i Tynnered och Älvsborg. Detta blir den tredje enheten inom avdelningen Bostad med särskilt stöd som drivs som intraprenad. Syftet är, enligt Göteborgs Stads riktlinje för intraprenadverksamhet, att uppmuntra till att utveckla idéer inom verksamheten för att på så sätt förbättra kvaliteten.

Tjänsteutlåtande Överenskommelse om intraprenad

Yrkande angående språktest

Nämnden beslutade om språktest för personalen enligt förslag från Socialdemokraterna och Demokraterna. Det handlar om att förvaltningen ska använda den så kallade Botkyrkamodellen för språktest när personal som ska jobba nära brukare ska anställas. Förvaltningen ska också ta reda på hur anställda som talar bristfällig svenska ska kunna få stöd och kompetenshöjande insatser.

Svar på remiss gällnade stadsledningskontorets utredning om skolskjuts till fritidshem

Stadsledningskontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, utreder frågan om hur resor till och från fritidshem för elever med funktionsnedsättningar ska organiseras. I dag sker dessa resor med färdtjänsten och frågan är om det skulle bli bättre om de i stället sker som skolskjuts. Nämnden avslog förslaget om att byta ut färdtjänsten mot skolskjuts.

Tjänsteutlåtande Svar på remiss gällnade
stadsledningskontorets utredning om skolskjuts till fritidshem

Remiss angående central medborgarbudget i Göteborgs Stad

Nämnden för funktionsstöd tillstyrkte det förslag till central medborgarbudget som nämnden för demokrati och medborgarservice har förslaget.  Det är Kommunfullmäktige som har gett nämnden för demokrati och medborgarservice i uppdrag att ta fram förslag på hur en central medborgarbudget skulle kunna se ut. Förslaget tillstyrktes om det är så att de förvaltningar som förväntas arbeta med den centrala medborgarbudgeten får pengar för att genomföra arbetet.  

Nästa möte i nämnden för funktionsstöd

Nämndens nästa möte är den 15 juni 2022 på Selma Center på Selma Lagerlöfs torg 2. Mötet är öppet för allmänheten som är välkomna att sitta med och lyssna.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.