Sparåtgärderna i Angered mildrades

Publicerad 12 mars 2018

Vid ett extrainsatt nämndmöte måndagen den 12 mars fattade Angereds stadsdelsnämnd beslut om handlingsplan för budget i balans. En förbättrad ekonomi och ett tillskott från nämndens egna kapital gör att förslaget på sparåtgärder motsvarande 100 miljoner kronor mildrades till cirka 88,5 miljoner.

Förvaltningen hade lagt fram en handlingsplan som beslutsunderlag för nämnden. I handlingsplanen föreslogs åtgärder motsvarande besparingar på cirka 101,5 miljoner kronor, varav cirka 80 miljoner inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Nämnden avsätter pengar från sitt eget kapital

Ekonomiavdelningen ser en svagt positiv trend för ekonomin i vissa sektorer under februari. Eftersom ekonomin ser ut att stärkas något under våren, beslutade nämnden lägga mildare sparkrav på sektor Äldreomsorg och hälso- och sjukvård och sektor Utbildning.

För att minska trycket på sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder väljer nämnden att avsätta cirka 2,5 miljoner från det egna kapitalet till och med juni 2018. Detsamma gäller för intern service som är en del av utvecklingsavdelningen. Till intern service väljer nämnden att avsätta 173 000 kronor från det egna kapitalet till och med juni 2018. Efter juni tas ett nytt beslut beroende på hur ekonomin utvecklas.

Nämndens beslut innebär att antalet helårsarbetare som behöver minska blir 19 stället för 30.

Alla sektorer och avdelningar är med och bidrar

Inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder handlar huvuddelen av besparingarna om att se över biståndsbesluten. Däremot kommer de dagliga verksamheterna Bergums fritidslantgård samt hunddagiset inte att läggas ner, eftersom nämnden går in med eget kapital. Detta gäller till och med juni 2018.

Sektor utbildning ska spara cirka 4,5 miljoner kronor istället för det ursprungliga förslaget på 10 miljoner. Nämnden vill inte att kvaliteten på den pedagogiska verksamheten ska minska. Fokus ligger på inköps- och anställningsrestriktioner samt på att inte anlita bemanningsföretag.

Sektor Äldreomsorg och hälso- och sjukvård ska spara cirka 2 miljoner kronor istället för det ursprungliga förslaget på 6 miljoner. Träffpunkten i Lövgärdet ska inte läggas ner, eftersom sparkraven på sektorn har sänkts.

Sektor Kultur och fritid ska spara cirka 1,3 miljoner kronor. Bland annat senareläggs rekryteringen av fyra nya fältassistenter.

Ekonomi-, HR-, kommunikation- samt utvecklingsavdelningen ska tillsammans spara cirka 4,7 miljoner kronor, bland annat genom att vänta med att tillsätta vakanser. Nämnden går in med eget kapital på 173 000 kronor för att stötta upp vikariesituationen i storköken.

På samtliga verksamheter ligger dessutom generella inköpsrestriktioner och anställningsrestriktioner.

Ambitionen är att freda förebyggande och främjande insatser

- Självklart är detta inte något roligt beslut att fatta eftersom det får konsekvenser för våra medarbetare och i en del fall för invånarna och brukarna i Angered. Men beslutsunderlaget som förvaltningen lade fram för oss i nämnden byggde på åtgärder som skulle ge så liten negativ påverkan som möjligt. Sedan har vi i nämnden valt att mildra sparkraven ytterligare, eftersom vi tror att den ekonomiska utvecklingen tar hand om en del av underskottet. Vi skjuter även till en del av vårt eget kapital, säger Ali Moeeni, ordförande i Angereds stadsdelsnämnd.

- Genom att göra ett grundligt arbete nu, kan vi förhoppningsvis undvika att få större konsekvenser för verksamheterna senare i år. Sedan är det viktigt att påpeka att förvaltningen kommer att följa upp den ekonomiska utvecklingen noga. Handlingsplanen justeras vid behov och besparingar som visar sig inte behövas för att komma i ekonomisk balans, kommer inte att genomföras, säger stadsdelsdirektör Rickard Ernebäck och fortsätter:

- Vår ambition är att i möjligaste mån freda förebyggande och främjande insatser, eftersom de är mycket viktiga i det långsiktiga arbetet för en mer jämlik stadsdel, säger Rickard Ernebäck.

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder ska spara mest

Störst blir besparingarna inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

- Det kommer att krävas en hel del arbete för att genomföra det här, så är det. Dessutom är medarbetarna i sektorn redan hårt belastade och hanterar komplicerade och tunga arbetsuppgifter varje dag. Men vi behöver hitta nya sätt att arbeta, vi har inget att välja på i det här läget, säger Arne Wiik, sektorschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Underskott i januari krävde handlingsplan

Bakgrunden till nämndens beslut är att stadsdelsförvaltningen som helhet visade ett underskott för januari 2018 på nästan 4,5 miljoner kronor. Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder visade ett underskott på nästan 8,5 miljoner kronor och sektor utbildning ett underskott på cirka 1 miljon kronor.

Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering säger att om stadsdelen visar ett underskott, ska stadsdelsdirektören inom 20 dagar redovisa en handlingsplan för nämnden om hur underskottet ska hanteras. Nämnden ska fatta beslut om handlingsplanen inom 30 dagar, vilket alltså skedde den 12 mars.

Mer information hittar du i nämndens protokoll

Mer information om besparingsåtgärderna hittar du i protokollet från stadsdelsnämndens möte den 12 mars. Protokollet publiceras när det justerats, vilket kan ta några dagar efter beslutet.