Ny taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet från och med den 1 januari 2021

Publicerad 28 oktober 2020

Byggnadsnämnden har beslutat om en ny taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet som gäller från och med den 1 januari 2021. Den nya taxan ska vara rättvis och tydlig samt innebära att stadsbyggnadskontorets verksamhet ska vara helt avgiftsfinansierad. Den nya taxan gäller för nyinkomna ärenden efter årsskiftet.

Det som berörs är avgifterna som tas ut för exempelvis bygglov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter. De nya avgifterna baseras i högre grad på hur lång tid ett ärende tar att handlägga mot tidigare då avgiften baserades på yta.

Taxan för bygglovsärenden kommer att baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) standardmodell för taxa. SKR har tagit fram en modell som man beräknar avgifterna på och de kontrollerar löpande hur till exempel ändrad lagstiftning påverkar utformning och beräkning av taxan.

Målsättningen med den nya taxan är att verksamheten fullt ut ska vara avgiftsfinansierad. Detta innebär att ingen del av denna verksamhet på sikt kommer att finansieras med skattemedel.

Mer information om taxan och vad den innebär för dig som behöver använda någon av stadsbyggnadskontorets tjänster kommer inom kort.