Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 24 augusti 2021

Publicerad 27 augusti 2021

Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte fick förvaltningen i uppdrag att beskriva hur språkkompetensen i förvaltningen kan höjas. För nämnden redogjordes också för svaret till Inspektionen för vård och omsorg om åtgärder och effekter när det gäller vården av äldre med misstänkt eller konstaterad covid -19.

Höjd språkkompetens i äldreomsorgen

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har tagit emot en rapport från förvaltningen som visar att det finns behov av att tydliggöra språkkraven för arbete inom äldreomsorgen och att ta fram verktyg för att värdera språkförmågan utifrån det yrkesrollen kräver. Rapporten visar på vikten av att kunna erbjuda kompetensutveckling för medarbetare som behöver utveckla språket. Även samarbetet kring detta behöver utvecklas både inom förvaltningen och med exempelvis utbildningsanordnare.

Vid mötet fick förvaltningen i uppdrag att förtydliga vilken språk- och kommunikationskompetens som ska krävas. Förvaltningen ska också föreslå hur man kan arbeta med detta och hur samarbetet mellan HR och rekryterande chef kan stärkas. De insatser som görs idag för att höja kompetensen ska också utvärderas.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Språkkompetens i äldreomsorgen

Här kan du läsa Yrkande angående – Rapport om språkkompetens inom äldreomsorgen


Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör en tillsyn av den medicinska vården och omsorgen om äldre som har misstänkt eller konstaterad covid -19, som bor på vård- och omsorgsboenden. I samband med det efterfrågar IVO en beskrivning av genomförda och planerade åtgärder och de effekter de får för de äldre på vård- och omsorgsboenden.

Några av de åtgärder som beskrivs i svaret till IVO är stärkt bemanning för att minska omsättningen av medarbetare och ökad kompetens för bättre patientsäkerhet. Förvaltningen redogör också för åtgärder när det gäller palliativ vård till patienter med covid -19.  I svaret till IVO finns även en beskrivning av följsamheten till hälso- och sjukvårdslagen generellt genom aktiviteter för en god och patientsäker vård.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande vård och behandling.


Götaholms vård- och omsorgsboende avvecklas

Vid mötet togs beslut om att Götaholms vård- och omsorgsboende kommer att avvecklas. Boendets lokaler är inte ändamålsenliga och uppfyller inte dagens standard. Avtalet med Göteborgs kyrkliga stadsmission (GKS) som driver Götaholm avslutas den 31 december 2021.

Avvecklingen görs i nära samarbete med hyresgäster och anhöriga. Samtliga hyresgäster kommer att erbjudas annan lägenhet på ett vård- och omsorgsboende i Göteborg.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Avtal med Göteborgs kyrkliga stadsmission gällande driften av Götaholms vård- och omsorgsboende


Allmänhetens frågestund återinförs

Vid mötet fick förvaltningen i uppdrag att återinföra allmänhetens frågestund som stående punkt på mötena med möjlighet att närvara digitalt.

 

Möten med äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 21 september.
Mötet kommer att vara stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

 

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.