Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på årsrapport och barnbokslut 2019

Publicerad 5 februari 2020

På nämndmötet den 30 januari pratade politikerna bland annat om förvaltningens årsrapport och barnbokslut för år 2019.

Årsrapporten 2019

I förvaltningens årsrapport presenteras det ekonomiska resultatet för 2019 och nämndens uppdrag följs upp.

2019 var ett intensivt år med stort fokus på ekonomi. I juni beslutade nämnden om en ekonomisk åtgärdsplan för att minska kostnaderna. Åtgärderna fick effekt under hösten och resultatet för 2019 visar på en budget i balans.

– Den ekonomiska åtgärdsplanen har gett effekt och det är ett fantastiskt bra resultat, sa nämndens ordförande Johan Fält, (M). Förvaltningen lyckades klara budgeten.

Några viktiga frågor för verksamheterna under 2019

Ökat antal orosanmälningar och ökade kostnader för våld i nära relationer

I Angered görs många orosanmälningar där det finns misstankar om våld eller att barn far illa. Antalet orosanmälningar som rör någon form av våld ökar.

Kostnaderna för vuxna som behöver skyddas från hot och våld både i nära relationer och från kriminella gäng ökar, eftersom personen/personerna som ska skyddas ofta måste flytta från Göteborg.

Trygghetsarbetet

Stadsdelsförvaltningen har ett långsiktigt arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, gängrelaterat våld och avhopparverksamhet.

Otillåten påverkan

Nya rutiner har tagits fram för att stödja medarbetare att upptäcka och stå emot otillåten påverkan. Arbetet fortsätter under 2020 och rör verksamheter i alla sektorer.

Fler i arbete och sänkta kostnader för försörjningsstöd

Fler individer har kunnat gå från bidragsberoende till självförsörjning i Angered än i någon annan del av Göteborg. Under 2019 minskade kostnaderna för försörjningsstöd i Angered med 25 miljoner kronor (motsvarande 16%), varav 18 miljoner kronor har återförts till kommunen.

Minskat antal särskilt utsatta områden

Polisen har under året tagit bort Gårdsten från listan över särskilt utsatta områden. De områden i Angered som är kvar på listan är Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet.

Kompetensförsörjning och rekrytering inom sektor ÄO-HS

Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård har fortsatt svårt att rekrytera och behålla rätt kompetens och erfarenhet. Det gäller framförallt enhetschefer och sjuksköterskor. Verksamheten har tagit fram en strategi för att kompetensförsörjning och rekrytering.

Fortsatt bostadsbrist

Bristen på bostäder skapar trångboddhet, vilket påverkar hela den sociala situationen för många Angeredsbor. En av stadsdelsnämndens utgångspunkter är att 8 500 bostäder ska byggas här fram till år 2030. Under 2019 färdigställdes 348 nya bostäder och 137 är under byggnation. I pågående detaljplaneprojekt och tidiga planeringsfaser finns ca 2 000 bostäder.

Barnbokslutet

Det bor många barn i stadsdelen Angered. Därför är frågor som rör barn extra viktiga. Varje år gör stadsdelsförvaltningen Angered ett barnbokslut. Syftet är att följa upp hur barn har det och få ett samlat underlag för prioriteringar av aktiviteter.

Några exempel på insatser som lyftes upp i barnbokslutet:

 • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang
  I stadsdelsförvaltningen pågår ett intensivt arbete för att förebygga våld. Ett sätt är att göra det lättare för familjer att söka stöd och hjälp när de behöver det. Ett exempel är socialtjänsten i Lövgärdet där allt fler själva ansöker om stöd och hjälp. Familjer som behöver stöd i sitt föräldraskap kan vända sig till någon av familjecentralerna eller till socialtjänsten.
 • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken
  Under sommarlovet arrangerade förvaltningen Camp Demokrati. Camp Demokrati är ett sommarjobb där ungdomar får kunskap om kunskap om demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och samhället. Syftet med Camp Demokrati som sommarjobb är att stärka unga att använda sin röst och skapa möjligheter till delaktighet och påverkan.
 • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap
  Under året har en ny broschyr tagits fram som heter ”Familjeguiden”. Den ska underlätta för boende i Angered att finna aktiviteter, stöd och service i närområdet. Broschyren kommer att översättas till somaliska och arabiska för att nå fler föräldrar. Informationen finns också på goteborg.se/foraldrastodangered

Mötesplats Lövgärdet

Stadsdelsförvaltningen Angered har tagit fram en plan och översiktlig budget för mötesplatsen i Lövgärdet. Politikerna bestämde att det ska öppna en mötesplats i Lövgärdet för personer med psykisk ohälsa 1 april 2020. Stadsdelsförvaltningen ska undersöka möjligheten att driva verksamheten inom ramen för befintligt IOP (idéburet offentligt partnerskap) som finns i Lövgärdet.

Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken

Politikerna bestämde att Angered ska fortsätta ingå i partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Partnerskapets fokus för de kommande två åren ska bland annat vara utbildning och fortbildning i och med att barnkonventionen blev lag i januari 2020 och hur lagen påverkar kommunernas arbete. Partnerskapet främjar kompetensutveckling hos både tjänstepersoner och politiker, vilket direkt eller indirekt kan ha inverkan på beslut som fattas rörande barns bästa.

IOP om träffpunktsliknande verksamhet i Hjällbo

Stadsdelsförvaltningen och Caritas Angered har haft en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap som har pågått sedan 2017. Överenskommelsen gäller träffpunktsliknande aktiviteter och program som särskilt riktar sig till seniorer i Hjällbo. Under 2019 arrangerades till exempel gympa, promenader i området, utflykter och internationellt kök. Politikerna godkände avtal om IOP för träffpunktsliknande verksamhet i Hjällbo till den 31 december 2020.

Öppna möten och sammanträden

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

På mötet ställdes inga frågor från allmänheten.

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

 • Redovisning av
  - kostnadsutveckling för köpt vård och boende
  - handläggningstider inom socialtjänsten
 • Överenskommelse avseende Göteborgs Stads hemtjänst enligt LOV

Möten med stadsdelsnämnden

Tisdag 25 februari, måndag 23 mars, måndag 27 april, måndag 18 maj (Observera tiden: 10-12), måndag 15 juni (preliminärt), tisdag 25 augusti, tisdag 22 september, tisdag 20 oktober, tisdag 24 november och tisdag 22 december

Nämndmötena hålls på Blå Stället, Angereds torg 13, klockan 15.30 med undantag för 18 maj då mötet hålls klockan 10-12

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, 070-996 03 00

Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör, telefon 031-365 24 42