IHF gör barnet mer delaktig i familjebehandlingen

Henrik Steen, Resursenheten 1 Barn och unga, socialförvaltningen Nordost

Publicerad 21 mars 2022

Resursenheten 1 för barn och familjer är nu certifierade att arbeta enligt metoden IHF – intensiv hemmabaserad familjebehandling. Henrik Steen berättar mer om vad det innebär, för familjerna och för medarbetarna.

Speciellt med IHF

Sedan februari är sex av förvaltningens familjebehandlare verksamma i Bergsjön nu certifierade i IHF. Det innebär att enheten kommer att behandla upp till tio familjer i taget inom ramarna för en manual som sätter ett större fokus på barnet och dess roll i behandlingen. Vi låter samordnaren Henrik Steen berätta mer om vad som är utmärkande för IHF.

Det som är den största skillnaden är att barnen är betydligt mer delaktiga i familjebehandlingen. Vi arbetar med en barnbehandlare som fokuserar på barnen och en familjebehandlare som fokuserar på föräldrarna.

I teamet ingår också en samordnare som sköter alla externa kontakter, med socialsekreterare, skola, sjukvård etc. Det innebär att behandlarna får fokusera enbart på behandlingsarbetet, något som upplevs mycket givande enligt Henrik Steen.

Inom ramen för IHF arbetar teamet med olika metoder/tekniker utifrån vad de bedömer är lämpligt i just den familjen. Då de familjer som kommer i fråga har stora utmaningar med relationsförsvårande beteende, är det en början att reducera stress och på så vis öka familjernas mottaglighet för behandling och vända det negativa mönster som de fastnat i.

Förutom det starka barnperspektivet skiljer sig IHF från traditionellt behandlingsarbete genom att familjemedlemmarna börjar med att fylla i evidensbaserade självsvarsskattningar. De beskriver både stämningen och samspelet i familjen och familjens symptombelastning genom att värdera sociala, beteendemässiga och känslomässiga problem hos barnet eller ungdomen. Familjen får göra uppföljande skattningar en gång i mitten och en gång mot slutet av insatsen vilket ger ett resultat som kan mätas och synliggöras på ett tydligt sätt, även för familjemedlemmarna själva.

Som framgår av själva namnet utförs insatsen i familjens hem och under en intensiv period, 6–12 månader, där familjen träffar behandlarna tre gånger i veckan. Träffarna anpassas efter familjens situation och någon av behandlarna är tillgänglig även på kvällar och helger. Varje vecka sammanställer barn- och familjebehandlarna målreflektioner för hur arbetet går. Dessa följer samordnaren upp på veckovisa team-träffar i syfte att stämma av att behandlingen följer genomförandeplan och IHF-metoden.  

Även små barn inkluderas

Vanligen riktas IHF-metoden till familjer med lite större barn, men teamet i Bergsjön har valt att satsa på den relativt nya ”barnmodulen” inom IHF, vilken fokuserar på barn i åldern 3-8 år.

Att arbeta med de yngre barnen på det här sättet är lite unikt. Vi hoppas med detta kunna erbjuda en multisystemisk familjebehandling där information om barnens behov inhämtas på flera olika sätt. Det är allt ifrån beteendeobservationer, både av barnet i samspel med förälder och andra och i samtal med barnet själv, för att så tidigt som möjligt kunna fånga upp och behandla de relationsförsvårande beteendena som finns i familjen, säger Henrik Steen.

Certifiering för IHF

Humana (tidigare Familjeforum) tog fram metoden IHF för 20 år sedan och den är nu spridd över hela landet. För att certifiera sig för IHF har de sex familjebehandlarna i Bergsjön under två års tid arbetat med familjer under handledning från Humana. De har under processen filmat sina möten med familjerna samt arbetat med checklistor, skriftliga rapporter och annan redovisning av sitt arbete, vilket allt har granskats och bedömts av Humanas utbildningsansvariga.

Läs mer om IFH här – IHF - Intensiv hemmabaserad familjebehandling (humana.se)