Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i juni

Publicerad 16 juni 2022

Vid mötet i juni fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om ändringar i reglerna för bidrag till funktionsrättsorganisationer och om att säga nej till idrott- och föreningsnämndens förslag till ett nytt idrottspolitiskt program.

Extra månadsuppföljning maj 2022

Resultatet till och med maj visar ett överskott på 96,5 miljoner kronor. Prognosen för året är ett överskott på 50 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har beslutat att ge nämnden 85 miljoner extra i ett tillfälligt stöd under 2022. Dessa extra pengar kommer att användas till åtgärder som ska öka måluppfyllelse, höja kvalitet i verksamheten, höja kompetens och främja arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att personal ska utbildas i metoder för lågaffektivt bemötande, våldsförebyggande arbete, ett självständigt liv och alternativ kompletterande kommunikation. Det blir också fler inköp av till exempel välfärdsteknik  och inventarier. Pengar avsätts också till julbord åt personalen.

Revidering av nämndens för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Ändringarna i anvisningarna innebär förtydliganden av vilka krav som en organisation inom funktionshinderområdet ska uppfylla för att kunna få bidrag. Syftet är att göra det tydligare vilka krav som ställs på en ansökan och vilka bedömningar som avgör hur ett beslut blir. I anvisningarna skrivs det nu också in krav på hur organisationen och dess företrädare ska jobba för att värna demokratin. De ändrade reglerna börjar gälla från och med den ansökningsperiod som börjar 1 juli 2022.

Tjänsteutlåtande Revidering av nämndens för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Svar på remiss om förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program

Göteborgs Stads idrotts- och föreningsnämnd har bett nämnden för funktionsstöd att lämna synpunkter på ett förslag till ett nytt idrottspolitiskt program. Syftet är att uppnå en jämlik hälsa genom att se till att fler är fysiskt aktiva och förstärka föreningsidrotten. Men nämnden för funktionsstöd tycker att programförslaget skulle bli bättre med ett ”integrerat funktionshinderperspektiv” för att se till att personer med funktionsnedsättningar ska kunna idrotta i stadens idrottsanläggningar och med hjälp av stadens utbud av aktiviteter på lika villkor som andra. Nämnden avstyrker därför förslaget till nytt program, vilket innebär en önskan om att programmet görs om.

Tjänsteutlåtande Svar på remiss om förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program

Bilaga Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030 –remissversion

Uppdrag till förvaltningen om utredning angående personlig assistans

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur besluten angående personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis.

Yrkande angående personlig assistans

Övriga handlingar i detta ärende kan du komma åt genom att klicka på länken under rubriken "Nämndhandlingar" lite längre ner på denna sida

Nästa möte i nämnden för funktionsstöd

Nämndens nästa möte är den 24 augusti 2022 klockan 14.00 på Selma Center på Selma Lagerlöfs torg 2. Mötet är öppet för allmänheten som är välkomna att sitta med och lyssna.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa alla handlingarna från nämndens möte.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.