Resultat brukarenkät IFO-FH 2019: Nöjdare brukare i Örgryte-Härlanda

Fotograf:

Publicerad 5 februari 2020

I höstas svarade 186 brukare/klienter inom socialtjänstens myndighetsutövning på 2019 års brukarenkät. Resultatet från undersökningen är en viktig indikator på vad aktuella verksamheter gör bra och vad verksamheterna behöver arbeta med. Såhär svarade brukarna på förra årets brukarundersökning inom myndighetsutövande i sektor IFO-FH.

En brukarenkäts syfte är att verksamheten ska få brukarens perspektiv, både övergripande samt inom flera faktorer som påverkar nöjdheten hos brukaren. Det är även viktigt för de olika verksamheterna att se eventuella signaler i hur resultatet förändras sedan förra brukarundersökningen. Inom individ och funktionshinder samt funktionshinders myndighetsutövning efterfrågar verksamheten brukarens åsikter vartannat år.

Sedan brukarenkäten inom myndighetsutövning gjordes 2017 har brukarna blivit nöjdare med den hjälp de fått. Fler brukare upplever även att deras  i kontakten med aktuell verksamhet. Inom alla situation har förbättrats i kontakten med verksamheten.

Högst nöjdhet bland de tio stadsdelarna

I brukarenkäten får brukaren svara på upplevelsen av bland annat att bli lyssnad på, att kunna påverka sitt beslut, komma med synpunkter samt tillgänglighet. Bland Göteborgs tio stadsdelar har Örgryte-Härlanda högst nöjdhet inom alla faktorer, samt den övergripande nöjdheten.

- Brukarnas upplevelser av hur deras situation har förbättrats i kontakten med oss har fått ett högre resultat än när förra undersökningen gjordes 2017. Dessutom är den övergripande nöjdheten högre, tillsammans med de andra faktorerna. Det är väldigt glädjande att resultatet är så bra, eftersom de frågorna handlar om hur vi upphåller vår kärnverksamhet och hjälper dem vi är till för. Ett bra resultat visar att personalen har ett professionellt förhållningssätt och gör ett bra arbete, säger Ing-Marie Larsson, sektorschef för IFO-FH. 

Brukare/klienter känner sig lyssnade på 

De faktorer som brukarna/klienterna i Örgryte-Härlanda var mest nöjda med under 2019 var att de blev lyssnade på och att de upplevde att socialsekreterarna hade tillräckliga kunskaper för sitt arbete. De faktorer som klienterna var mindre nöjda med var tydliga beslut samt kunskapen om andra aktörer som kan stödja brukaren.

Resultatet från 2019 års brukarenkät inom stadsdelens myndighetsutövning är publicerat på enkater.goteborg.se.