Pedagogik inspirerad av Reggio Emilia

Publicerad 15 september 2022

På förskolan Runskriftsgatan 6 jobbar pedagogerna med inspiration från Reggio Emilia filosofin. Här ses barnen som kompetenta och pedagogerna lägger stor vikt vid att skapa inspirerande miljöer och involvera barnen i lärandet.


Miljöer som inspirerar alla sinnen och lockar till utforskande

Förskolans miljöer och material är anpassade efter barnens åldrar och det finns gott om små avgränsade ”rum i rummet” med olika lärmiljöer där barnen kan måla, skapa, bygga, undersöka och använda alla sina sinnen.

− Vi vill skapa inbjudande miljöer som stärker barnens kompetens och inspirerar dem att vara kreativa och utforska. Miljö och material spelar väldigt stor roll för hur barnen leker och samspelar med varandra och hur de lär sig, säger Annica Sernhede, rektor. 

Lyssna, dokumentera och reflektera

Pedagogerna på Runskriftsgatan 6 är uppmärksamma på barnens frågor och vad de är nyfikna på. Genom att ställa följdfrågor kan pedagogerna utmana och stimulera barnens intressen och kunskaper för till exempel språk, teknik, natur och samhälle. Petra Welldén jobbar som pedagogista och hennes roll är bland annat att ge pedagogisk handledning och stöd till pedagogerna.

− Tillsammans med barnen väljer vi ut bilder och dokumentation till en reflektionsvägg och så har vi reflektionsmöten med barnen där vi samtalar om bilderna. På så vis kan vi fånga upp saker som intresserar barnen och använda det i den fortsatta utbildningen, säger Petra Welldén.

Om Reggio Emilia

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi och arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Filosofin har vuxit fram och utvecklats i Italien under mer än femtio år. Pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete är vanliga inslag. Miljöer och material har stor pedagogisk betydelse, även mötesplatser som främjar vänskap, relationer, nyfikenhet, kreativitet och lärande.

Källa Reggio Emilia institutet, www.reggioemilia.se