Sammanfattning från nämndsammanträde i Örgryte-Härlanda 22 april

Fotograf:

Publicerad 23 april 2020

Här kan du läsa en sammanfattning av några av ärendena som togs upp under april månads nämndsammanträde, nämligen: delårsrapport och ekonomisk rapport för mars, förvaltningens verksamhetsnomineringar och förvaltningens uppföljningsrapport nödbistånd.

Delårsrapport och ekonomisk rapport för mars

Budgetavvikelsen för mars månad uppgick till +8,9 mkr och samtliga sektorer uppvisade en positiv avvikelse jämfört med budget. Delårsrapporten för årets första tre månader är också positiv, då den totala avvikelsen är +18 mkr.

Förvaltningens verksamheter påverkas starkt av den pågående Corona pandemin och förväntas göra detta under ganska lång tid. Sjukskrivningar och smittorisk innebär stor belastning på personalen, främst inom vård och omsorg i första hand. Det som påverkar brukarna är att vissa tjänster av servicekaraktär inte utförs, i övrigt fungerar verksamheten.

Under sammanträdet godkände nämnden delårsrapporten för januari-mars 2020

Verksamhetsnomineringar

Göteborgs Stad står kommande år inför betydande utmaningar med avseende på finansiering och kompetensförsörjning. Det innebär att kommande budgetarbete behöver öppna upp för frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. För att öka förutsättningarna att göra det ska alla nämnder i Göteborgs Stad bidra med förslag, så kallade verksamhetsnomineringar, om hur det kan göras på bästa sätt. Nämndernas verksamhetsnomineringar kommer vara ett underlag för budget 2021.

Örgryte-Härlanda förvaltning och nämnd har under våren arbetat fram ett underlag för verksamhetsnominering. Det innehåller bland annat beskrivningar av förändrade arbetssätt som har haft positiva effekter samt möjliga effektiviseringar i framtiden. Ett exempel som tas med är bland annat de trygghetskameror som används inom hemtjänsten istället för tillsynsbesök.

Fullständig lista över verksamhetsnominering finns under nämndsammanträdets handlingar.

Nämnden godkände förvaltningens förslag på verksamhetsnominering och översände det till kommunstyrelsen.

Uppföljningsrapport nödbistånd

Den 1 maj 2019 införde stadsdelarna, efter beslut av sektorcheferna för Göteborgs Stads Individ- och familjeomsorg, en ny rutin för handläggning av nödbistånd till boende.

Syftet med införandet av rutinen var att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv genom ett ökat ansvar för att ordna sin egen boendesituation med hjälp till självhjälp genom boendecoachning, underlätta handläggning och dokumentation samt stödja en likvärdig handläggning av nödbistånd i staden. Syftet var även att minska nettokostnaden för nödbistånd till boende och att stödja en enhetlig hantering av kostnaderna för insatsen.

Rutinen är idag fullt implementerad i berörda verksamheter. Följsamheten till rutinen är hög och det som kvarstår är att öka följsamheten till rutinens veckovisa beslutsperioder. Uppföljningsrapporten redovisar även att rutinen har uppfyllt sina syften. Majoriteten av de risker som lyftes inför implementeringen har inte infriats. Du kan läsa hela uppföljningsrapporten för nödbistånd under sammanträdets handlingar.

Nämnden godkände förvaltningens uppföljningsrapport