Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i oktober 2022

Publicerad 20 oktober 2022

Vid mötet i oktober återredovisades uppdrag som handlade om korttidsvistelse och personlig assistans. Nämnden beslutade också om en ändring av förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet inom lagen om valfrihetssystem.

Barnperspektivet stärkt vid rätt till korttidsvistelse

Efter att flera fall där personer fått avslag på insatser för personlig assistans och korttidsvistelse uppmärksammats i media fick förvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan bli mer tillåtande än rättspraxis

Som en konsekvens av uppdraget kommer det att förtydligas vilka perspektiv som ska beaktas vid ansökan om korttidsvistelse för barn i det vägledande dokumentet Handbok för handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen kommer också se till att det utredningsstöd om korttidsvistelse som finns används av alla myndighetsenheter. Detta blir ytterligare ett stöd för socialsekreterarna vid bedömning om rätt till korttidsvistelse.  

  

Rättspraxis för personlig assistans ska ses över för att bli mer tillåtande 

Nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att se över hur rättspraxis kan bli mer tillåtande gällande personlig assistans. I det ärendet hänvisar nämnden till den nya lag som börjar gälla 1 januari 2023. Lagändringen kommer att leda till att bedömningarna av vilka som har rätt till assistans förändras. Det innebär att antalet personer som kan få såväl assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken som personlig assistans enligt LSS kommer att öka. Det gäller både barn och vuxna.   

  

Nämnden föreslår att Daglig verksamhet inom LOV får ändrade krav  

På grund av nytt rättsläge för personuppgiftsansvaret har nämnden beslutat att föreslå att kommunfullmäktige ändrar kraven i förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet inom Lagen om valfrihet, LOV. Andra ändringar som nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om innebär att den enskilde får behålla sin plats på daglig verksamhet i upp till tre månader, för att våga pröva annat arbete inför en OSA-anställning eller annat arbete på den öppna arbetsmarknaden. Ersättningen till utföraren föreslås vara 100 procent av beslutad ersättningsnivå.  

  

Priserna för friskvården i Dalheimers Hus höjs från 1 november  

Avgifter och priser inom Dalheimers hus revideras årligen. För badet och gymmet föreslås en ökning med cirka två procent, i de fall där verksamheten har lägre priser än andra likvärdiga verksamheter i Göteborgs Stad. I de fall priset ligger högre föreslås ingen höjning. Dessutom föreslås subventionerat pris för medföljare till barn som har fysisk aktivitet på recept (FaR).  

  

Så här förstärker vi personalens säkerhet och motverkar tystnadskultur 

Förvaltningen har nu redovisat de åtgärder som gjorts och som planeras för att stärka personalens säkerhet och motverka tystnadskultur och otillåten påverkan. Det handlar om allt från utbildningar om otillåten påverkan och tystnadskulturbete och lågaffektivt bemötande till APT-material, stöd och rutiner. Nu finns även avtal för köp av personlarm och samlad information kring polisanmälan, bevakning och sådant på intranätet. 

Enheterna har också tagit fram krisplaner där situationer kring hot och våld ingår. Förvaltningen kommer dessutom att fördjupa sitt samarbete med AB Framtiden för att samverka i brottsförebyggande arbete kring de lokaler som förvaltningen har verksamhet i som finns i utsatta och särskild utsatta områden.