Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 23 mars 2021

Publicerad 29 mars 2021

Under äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte fastställdes verksamhetsplanen för 2021. Svaret till Arbetsmiljöverket om förbättringarna av arbetsmiljön inom hemtjänsten godkändes och förvaltningen fick ett uppdrag att presentera en plan för kompetensförsörjning.

Verksamhetsplanen för 2021

Vid nämndmötet 23 mars fastställdes verksamhetsplanen för 2021. Den beskriver målen och hur de ska nås med inriktning på de vi är till för, medarbetare och arbetsmiljö och ekonomi. Det handlar bland annat om att förvaltningen ska ge värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande, ge ökad livskvalitet, vara en attraktiv arbetsgivare och förstärka kompetensförsörjningen.

Här kan du läsa verksamhetsplanen för 2021 i sin helhet.

Plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Förvaltningen fick i uppdrag att redogöra för hur man arbetar med kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser för att hantera bemanningen av legitimerad personal som exempelvis sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Både hur situationen ser ut och hanteras på kort sikt, inte minst inför semesterperioden, och hur kompetensförsörjningen av legitimerad personal kan säkras inför framtiden.

Här kan du läsa yrkandet om kompetensförsörjning av hälso- och sjukvårdspersonal

Svar till Arbetsmiljöverket om åtgärder för förbättrad arbetsmiljö inom hemtjänsten

Arbetsmiljöverket har inkommit med ett vitesföreläggande till hemtjänsten där åtgärder ska vara genomförda senast den 2 april 2021. Kraven handlar om åtgärder när det gäller restid och tid för kringuppgifter för medarbetarna i hemtjänsten.

Sedan tidigare har stadsdelsförvaltningarna arbetat med förbättringar inom hemtjänsten. Den nya äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har gjort ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Bedömningen är att kraven på åtgärder kring restid och kringuppgifter är genomförda.

Även det långsiktiga arbetet med programmet Attraktiv hemtjänst, ger ytterligare förutsättningar för ett hållbart arbetssätt inom hemtjänsten.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet  -  Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande

Svar på remiss om nytt vård- och omsorgsboende i Rannebergen

Nämnden svarade också på en remiss om ett nytt vård- och omsorgsboende i Rannebergen. Om man ser till hela Göteborg görs bedömningen att det nya boendet skulle medföra att det kommer att finnas ett överskott av platser totalt sett jämfört med behovet. Boendets utformning och kapacitet ses inte heller som helt tillfredsställande ur ekonomiskt eller kvalitetsmässigt perspektiv. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden bedömer därför inte att ett nytt vård- och omsorgsboende i Rannebergen, utifrån förutsättningarna, är rätt prioritering.

Här kan du läsa tjänsteutlåtande om svar på remiss om nytt vård- och omsorgsboende

Möten med äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 27 april.
Mötet kommer att vara stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.