Positiva tendenser av det långsiktiga trygghetsarbetet i Angered

Foto: Mostphotos

Publicerad 30 januari 2020

Förra årets trygghetsundersökning i stadsdelen Angered visar på fortsatt positiva tendenser när det gäller hur människor upplever tryggheten i sitt bostadsområde. Andelen ”mycket trygga” ökar samtidigt som andelen ”mycket otrygga” minskar. Stadsdelsförvaltningen Angered arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande tillsammans med polisen och i samarbete med en rad andra aktörer. Att öka tryggheten för boende i Angered är en prioriterad fråga för stadsdelsförvaltningen Angered.

81% känner sig trygga i området där de bor

I trygghetsundersökningen för 2019 svarar 81% av de tillfrågade att de känner sig trygga i sitt bostadsområde, och allt fler känner sig mycket trygga. Andelen som känner sig mycket trygga har ökat från 49% i mätningen 2018 till 53% 2019.

Även andra undersökningar och statistik visar på en positiv utveckling för området under den senaste treårsperioden, till exempel har antalet anmälda brott och antalet anlagda bränder minskat.

- Det känns jättebra att det sker en positiv utveckling och att allt fler känner sig trygga, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered.

Mest trygg känner sig personer som bor i Bergum/Gunnilse/Olofstorp följt av Angered Centrum. Minst trygg känner sig personer som bor i Lövgärdet.

Allt färre otrygga

I trygghetsundersökningen för år 2019 svarar 8% att de känner sig ganska eller mycket otrygga i området där de bor. Det är bland de lägsta resultaten som har uppmätts under de sju år som undersökningen genomförts.

Samtidigt är det något fler som ofta eller ganska ofta undviker att gå ut på kvällar och nätter på grund av otrygghet. Skillnaderna mellan olika grupper är relativt stora. Kvinnor undviker i större utsträckning att gå ut än män. Fler i gruppen över 65 år undviker att gå ut jämfört med personer i åldersgruppen 15-25 år.

Vad skapar otrygghet?

Nedskräpning, skadegörelse och klotter, dålig belysning samt trafikproblem är det som invånarna i Angered tycker är störst problem enligt undersökningen. Problemet med nedskräpning ligger på samma nivå som 2018 och har minskat med 8 procentenheter jämfört med 2017. Störst är problemen med nedskräpning i Lövgärdet, Hammarkullen och Hjällbo.

Problemen med skadegörelse och klotter har minskat stadigt sedan 2013. I år är andelen som tycker att skadegörelse och klotter är ett stort problem 13%, jämfört med 28% 2013. Även andelen som tycker att trafiken är ett stort problem har minskat, från 41% år 2013 till 15% år 2019. Det största problemet med trafiken är bilar som kör för fort följt av buskörning med moped.

Långsiktigt arbete i samverkan med andra aktörer

Stadsdelsförvaltningen Angered har satsat på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder under flera års tid. Det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och samarbete med andra aktörer i samhället, till exempel polis, fastighetsägare och bostadsbolag, föreningar och ideella organisationer.

Det förebyggande arbetet är centralt. Stadsdelsförvaltningen Angered har de senaste åren bland annat satsat på arbetet med ungdomar i riskzonen för att rekryteras till kriminalitet samt stöd till individer som vill lämna kriminalitet. Under 2018 utökades antalet fältarbetare och särskilda team som arbetar i samverkan med skolan kring individer som har problematik kopplat till kriminalitet. En särskild satsning har också gjorts för att fånga upp unga i ett tidigt skede när de begått sitt första brott.

Att personer har tilltro till samhället och det demokratiska systemet är viktigt för att människor ska känna sig inkluderade och använda sig av möjligheten att påverka, till exempel genom att rösta. Brist på tillit och förtroende är dessutom grogrund för antidemokratiska uttryck, till exempel våldsbejakande extremism. Dialog, möten med bred representation från invånare, och samverkan med civilsamhället är därför en prioriterad del av trygghetsarbetet. Att ta vara på engagemanget från unga i olika frågor och öka deras kunskap om hur de kan påverka samhället är också prioriterat. Under 2019 arrangerades Camp Demokrati som är en demokratiskola, under både sport-, sommar-, samt höstlov. Under året utbildades också flera demokratiambassadörer.

Lokal förankring en framgångsfaktor

En framgångsfaktor för trygghetsarbetet är den lokala förankringen. På trygghetssamordningen finns koordinatorer som arbetar lokalt i områdena och samverkar med dem som bor och finns där.

- Vi har skapat en struktur där vi kan ha örat mot marken och få reda på problem för att kunna förebygga dem i tid, innan de blir för stora. Vi lyckas såklart inte alltid, men många vittnar om att det är stor skillnad jämfört med förut, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered.

Inom ramen för Trygg i Angered har stadsdelsförvaltningen ett nära samarbete med polisen i Nordost.

- Långsiktiga satsningar lokalt ger resultat. Vi har inte alls samma problem att arbeta i området som för några år sedan, säger Fredrik Lennartsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Storgöteborg Nordost.

Arbetet fortsätter

Arbetet för att öka tryggheten fortsätter. Under 2020 kommer stadsdelsförvaltningen Angered bland annat:

  • fortsätta det förebyggande arbetet och ge stöd till personer som vill lämna kriminalitet
  • förstärka det förebyggande arbetet riktat till yngre ungdomar, för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng
  • utåtriktat förebyggande arbete mot framförallt ungdomar genom satsningen ”Angered fritt från våld”
  • rusta förvaltningens personal att hantera och motverka grov organiserad brottslighet
  • stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom ett resursteam
  • öppna två nya mötesplatser (i Lövgärdet och Hjällbo) där vi i samverkan med ett flertal ideella föreningar och andra offentliga verksamheter skapar förutsättningar för invånarna att mötas.

Om trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökningen genomfördes i september 2019. Totalt har 1000 intervjuer genomförts med personer boende i Angered. De intervjuade är kvinnor och män över 15 år. De personliga intervjuerna har genomförts i Angereds olika delområden.

Av de 1000 intervjuade i Angered är 521 kvinnor och 475 män. 4 personer har ej uppgett kön. 487 av de intervjuade är födda i Sverige och 512 är födda i annat land.

Syftet med trygghetsundersökningen är att få en bild av den upplevda tryggheten bland invånare i Angered samt hitta specifika områden som kan förbättras vad gäller tryggheten och säkerheten i Angered. Syftet är dessutom att mäta skillnader från 2013 till 2019.