Sammanfattning från nämndsammanträde i Örgryte-Härlanda

Fotograf:

Publicerad 6 februari 2020

Under onsdagens nämndsammanträde låg fokus på att avsluta uppföljningen för 2019 samt planera förvaltningens aktiviteter och strategier för 2020. Förutom årsredovisning och verksamhetsplan tog politikerna även del av förvaltningens yttrande till IVO:s tillsyn under 2019.

Årsrapport 2019

Årsrapporten för 2019 innehåller en uppföljning av året som gått samt analys av bland annat kostnadsutvecklingen i stadsdelen. Rapporten är även ett underlag för Göteborgs stads samlade årsredovisning och bokslut 2019, samt för stadsledningskontorets underlag för budget 2021. 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har under 2019 vänt den ekonomiska utvecklingen som i juni visade på stort ekonomiskt underskott till ett positivt resultat i slutet av året. Nämnden har även genomfört stora förändringar i ledning och styrning, bland annat då en tillförordnad stadsdelsdirektör tillträdde. 

Under 2019 genomfördes åtgärder som är bland annat anpassningar till gällande lagstiftning och tydligare styrning och uppföljning inom exempelvis hemtjänsten. Ekonomiska ramanpassningar har bland annat inneburit att personal har minskats i sektorerna och i central administration.

Nämnden godkände årsrapporten samt fastställde 2019 års ekonomiska resultat. Årsrapport 2019 finns att ta del av på Örgryte-Härlandas webbsida under "budget och årsrapport".

Ordföranden tackade även medarbetare inom hela förvaltningen för det hårda arbetet som resulterat i en ekonomi i balans.

Verksamhetsplan 2020 för stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan inleddes efter att kommunfullmäktige i december fattade beslutade om budget 2020. 

Örgryte-Härlandas verksamhetsplan redogör för hur nämnden ska arbeta under året för att nå god måluppfyllelse utifrån de mål och uppdrag kommunfullmäktige riktat till Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda i budget 2020. Förvaltningen genomförde tillsammans med nämnden en temadag den 16 januari kring strategier, mått och målvärden i verksamhetsplanen.

Politikerna beslutade att fastställa verksamhetsplan 2020.

Yttrande till Inspektionen av Vård och Omsorg (IVO)

Varje år genomför IVO ett antal inspektioner i olika kommuner för att granska socialtjänstens verksamheter. All typ av granskning är viktig för verksamheten och förvaltningen i stort för att åtgärda eventuella brister och öka kvalitén i verksamheten.

IVO har under 2019 genomfört en tillsyn av stadsdelsnämnden Örgryte-Härlandas handläggning av ärenden gällande barn och unga som är eller har varit placerade vid hem för vård eller boende (HVB) och/eller stödboende.

Under sammanträdet fattade stadsdelsnämnden beslut om det yttrande som ska skickas till IVO för komplettering i ärendet. Hela yttrandet kan du ta del av i ”handlingar och protokoll” från dagens sammanträde.