Ombyggnation av gång- och cykelbana längs Sten Sturegatan påbörjas i augusti 2021

Fotograf:

Publicerad 30 juni 2021

I augusti startar arbetet med ombyggnad och upprustning av cykelbanan längsmed Sten Sturegatan. Arbetet planeras att vara färdigställt vintern 2021/2022.

Framkomligheten påverkas under byggtid

Arbetet kommer utföras etappvis och Sten Sturegatan kommer att vara öppen för samtliga trafikslag under byggtid, men framkomligheten kommer att påverkas för såväl biltrafik som gående och cyklister.