Guldhedstorget och delar av Olssons park ska rustas upp

Guldhedstorget rustas upp för att bli mer tillgängligt och välkomnande. Foto: Göteborgs Stad

Publicerad 24 augusti 2021

Ökad tillgänglighet, fler och bättre sittplatser samt förbättrad grönska. Det ska bli resultatet av upprustningen av Guldhedstorget och delar av Olssons park, som park- och naturförvaltningen ska genomföra med start vid årsskiftet 2021/2022.

Guldhetstorget är i behov av upprustning. För att göra torget mer välkomnande och tillgängligt börjar nu park- och naturförvaltningen det förberedande arbetet inför upprustningen av torget och delar av Olssons park. 

Då området är kulturminnesmärkt kommer platsernas befintliga utseende och funktioner i möjligaste mån att bevaras. 

Syftet med upprustningen är dels att öka tillgängligheten genom renovering av markbeläggning och tillskapande av fler och bättre sittplatser, dels skapa bättre förutsättningar för grönska genom renovering av planteringarna.

Plattläggningen på torget kommer att göras om med befintliga skifferplattor och bibehållet plattmönstret. Även i Olssons park kommer plattorna att läggas tillrätta för ökad framkomlighet.

Inför upprustningen kommer vi att ta in synpunkter och förslag från verksamheter i området samt från boende och besökare, med start vecka 34. Det sker genom att vi först kontaktar verksamheterna vid torget via e-post och telefon. Därefter genom affischer vid torget och parken med information om upprustningen och med länk till en enkätundersökning.

Synpunkterna kommer att sammanställas och bli en del av underlaget inför detaljplaneringen av upprustningen.

Byggstart är planerad till årsskiftet 2021/2022.