Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 23 mars

Publicerad 24 mars 2021

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte tisdag 23 mars. Politikerna beslutade bland annat, efter votering, att godkänna en detaljerad förstudie för nytt centralbad.

Detaljerad förstudie för nytt centralbad nu klar

Idrotts- och föreningsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige gjort en detaljerad förstudie av förutsättningarna för ett nytt centralbad. Studien har bland annat undersökt kostnader, risker och nytta utifrån tre geografiska placeringar. Huvudalternativet i uppdraget var Gullbergsvass, de övriga två platserna som undersökts är Ringön och Heden.

Förstudien visar att kostnaden för ett nytt centralbad i Göteborg kan minska med en halv miljard, jämfört med tidigare beräkningar. Om badet placeras i Gullbergsvass, på Ringön eller Heden påverkar bara kostnaden marginellt.

Utredningen har också bedömt de nyttor som en ny badanläggning kan ge samhället och Göteborg.  Enligt denna nyttoanalys får Heden och Gullbergsvass får störst nyttor.

Socialdemokraterna och Demokraterna yrkade på återremiss för att komplettera förstudien med en fullständig genomlysning av alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet och göra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner.

Återremissyrkandet avslogs efter votering 6-5 och förstudien godkändes av nämnden. Ärendet ska nu behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Investeringar i idrottsanläggningar 2022-2031

Göteborg växer i hög takt och därmed behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. De kommande åren sker en stor satsning på att bygga nytt och rusta upp befintliga idrottsanläggningar. Vilka investeringar som ska göras beskrivs i idrotts- och föreningsnämndens investeringsplan som sträcker sig över en tioårsperiod och uppdateras årligen.

Nu har investeringsplanen från förra året uppdaterats. Det planerade investeringsutrymmet för 2021-2025 minskar från 4 105 miljoner kronor till 3 234 miljoner kronor.

Detta beror bland annat på att vissa byggprojekt flyttats fram i tid på grund av att detaljplaneprojekt inte startat enligt ursprunglig planering. En annan anledning är att vissa projekt som fanns med i den tidigare investeringsplanen inte ska eller kan genomföras av idrotts- och föreningsnämnden. De pengarna ska tillbaka till kommunstyrelsen. Exempelvis behöver inte idrotts- och föreningsnämnden pengar för att bygga tillfällig idrottshall i Frihamnen då det är Älvstranden AB som fått detta uppdrag.

Ja till Göteborgsförslag om konstgräsplan i Gårdsten

Idrotts- och föreningsnämnden säger ja till ett Göteborgsförslag om att bygga en konstgräsplan i Gårdsten. Det blir dock inte en bokningsbar plan utan en för spontanidrott. Detta eftersom det i området finns ett större behov av ytor och miljöer anpassade för spontan och icke organiserad aktivitet än fler bokningsbara konstgräsplaner.

Göteborgsförslag om förbättringar kring plan i Lillhagsparken

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att skapa säkrare gång- och cykelvägar och parkeringsmöjligheter till Lillhagsparkens bollplan i Norra Hisingen. Förslagsställaren önskar också att det byggs dusch- och omklädningsbyggnad, toalett och lokal för möten.

Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare, främst om det är möjligt att skapa dusch- och omklädningsmöjligheter vid planen.

Läs mer

Du hittar mer information om de ärenden som togs upp för beslut på idrotts- och föreningsnämndens möte i nämndhandlingarna.

Här finns nämndhandlingarna