Nordiskt nätverk ökar kunskap om dövblindas språk

Nätverket kommunikativa relationer träffades i december i Göteborg.

Publicerad 22 december 2021

I Norden finns idag ingen utbildning på högskolenivå kring dövblindhet och kommunikation. Men tack vare internationella nätverket Kommunikativa relationer sprids kunskap och kompetens – allt i syfte att ge personer med dövblindhet rätten till sin egen röst.

Nätverket har tagit sitt namn efter den metod som går ut på att använda videoanalys. Inriktningen i deras arbete bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där det slås fast att alla människor har rätt att få sin röst hörd.

Sårbar grupp

Fokus ligger på det nätverket kallar den mest sårbara gruppen när det gäller språkutveckling -  de personer som är helt dövblinda, en grupp som också är liten till antalet.

Nätverket arbetar för att de ska ges möjligheten att ses som en kommunicerande individ med rätt till sin egen stämma, även om uttrycken inte ser likadana ut som i den språkliga kulturella värld vi är vana vid.

— Dövblindas kommunikation är okänd i vanlig språkkultur, säger Elin Wahlqvist, övergripande stödpedagog i Göteborgs Stad och medlem i nätverket. Elin Wahlqvist jobbar på BmSS Lindhult och Vidbo där de boende tillhör den sällsynta målgruppen som har diagnosen dövblindhet.

Möte med nätverket i Göteborg

Tidigare i december träffades nätverket i Göteborg för att utvärdera och planera de kommande årens aktiviteter. Det handlar om att inspirera, motivera och sprida kunskap i de nationella nätverken, som i sin tur ger det nordiska nätverket en viktig koppling till praxis, ett ömsesidigt utbyte.

— En viktig del för nätverket har hela tiden varit just den här kunskapsutvecklingen mellan de nordiska länderna, säger Ingrid Axelhed, specialpedagog på Mo gård, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Sanne Brink, Center för dövblindhet och höretab i Ålborg CDH, resonerar kring utmaningarna:

— Vi måste försöka nå de nya som börjar jobba med målgruppen och fortsätta med grundkurser och påbyggnadskurser för de som vill fortbilda sig.


 På länk medverkade Anne Nafstad, Statped, Sanne Brink, CDH, Pia Haugaard, CDH

På agendan framöver

Nätverket ska nu arbeta fram en nordisk grundkurs i metodverktyget kommunikativa relationer. Man planerar också vidareutbildning, fördjupning och inspiration kring dövblindpedagogik för de som arbetar inom fältet. Planer finns på att hålla ett webbinarium kommande år i Nordic wellfare centers regi, då deltagare ska bjudas in från hela Norden.

I september 2022 kommer en Nordisk dövblindkonferens att arrangeras i Tampere Finland där nätverket kommer att delta för att sprida erfarenheter och kunskap om kommunikativa relationer. Konferensen heter ”Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness”.

 Fotnot: Övriga som tillhör nätverket: Lynn Skei, Signo, norsk stiftelse, Sofi Malmgren, SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om Kommunikativa relationer

Läs mer om Elin Wahlqvists arbete: Hon stöttar dem som inte kan se eller höra