Studieförbundet Ibn Rushds ansökan om bidrag avslogs

Publicerad 23 februari 2021

På sammanträdet 23 februari avslog socialnämnden Centrum Ibn Rushd Distrikt Västras ansökan om volym- och målgruppsbidrag om 858 103 kronor för 2020. I tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslutet bedömde förvaltningen att det fanns kvarstående brister utifrån hur Ibn Rushd valt att samarbeta med sina samverkansorganisationer samt deras ekonomihantering.

Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får bidrag från Göteborgs Stad. 2020 års bidrag fördelas i två omgångar; grundbidraget i februari och volym- och målgruppsbidrag i juni.

När ärendet om volym- och målgruppsbidrag skulle upp för beslut i Social resursnämnd i juni 2020 återremitterades förslaget med Ibn Rushds bidrag till förvaltningen med ett flertal frågor. Ärendet togs upp på nämndens sammanträde i september 2020 då nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en granskning av studieförbundets medlemsföreningar och samarbetspartner samt av hur utbetalade medel 2019 och 2020 har använts.

Ärendet återkom till Social resursnämnd i december 2020. Nämnden beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta ytterligare information i relation till de granskningar som gjorts om Ibn Rushd under hösten för att ha fördjupat underlag till en bedömning. Vid årsskiftet 2020/2021 övergick ärendet till socialnämnden Centrum som alltså avslog Ibn Rushds ansökan.