Till innehåll

Invånarnas förslag ska leda till tillit och gemenskap i Majorna-Linné

Fotograf:

Publicerad 15 maj 2019

Genom att avsätta 450 000 kronor till en medborgarbudget vill politikerna i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd uppmuntra invånare att lämna förslag på temat tillit och gemenskap i lokalsamhället. Vi träffar stadsdelsnämndens ordförande Lena Olinder (M) för att höra mer.

Temat tar sitt avstamp i Göteborgs stads program för en jämlik stads målområde att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit. Syftet är att skapa aktiviteter som kan leda till ökad tillit och gemenskap som bidrar till en minskad ohälsa, minskad droganvändning och ökad integration i stadsdelen. Medborgarbudgeten riktar sig till alla som bor, verkar eller vistas i stadsdelen. Ett eller flera förslag kommer sedan att genomföras.

Varför genomför ni en medborgarbudget?
Vi vill visa att vi menar allvar med att vi vill att invånare i Majorna-Linné ska få påverka vad pengarna ska gå till. Därför har vi öronmärkt 450 000 kronor för medborgarbudget. Då vet både vi och de som deltar att vi kan göra verklighet av en del av förslagen.

Varför valde ni just tillit och gemenskap som tema?
Vi valde detta som ett sätt på väg att nå målet rörande jämlikt Göteborg, samtidigt som det knyter an till de utmaningar som finns i stadsdelen.

Vilka förhoppningar har ni kring stadsdelens medborgarbudget?
Att den skall väcka engagemang hos medborgarna och hos dem som arbetar och verkar i vår stadsdel, att den skall stimulera ett aktivt samspel och skapa en levande dialog med stadsdelens invånare, fastighetsägare och företagare. Och att vi skall få in förslag som kan realiseras genom medborgarbudgeten. Förslagen skall vara engångsbelopp för att på något specifikt sätt stärka tillit och gemenskap inom stadsdelen.

Hur ser du på resultaten från förra året och hur de tagits hand om?
Förslagen har genomförts och fick det resultat de var tänkta att nå. De är svårt att säga med säkerhet att tryggheten i stadsdelen har ökat generellt. Dock har vi skapat aktiviteter och skapat närvaro på utpekade otrygga platser som exempelvis Karl Johans plan.

De förslag som inte genomförs i denna vändan, hur tar ni tillvara dem?
Om förslagen berör annan förvaltning skickar vi dem dit. Förslag som inte genomförs men innehåller bra förslag tar vi med i förvaltningens ordinarie arbete.

Har du några andra tankar kring medborgarbudgeten?
Vi vill engagera invånarna i stadsdelen, fastighetsägare, föreningar så de kommer med förslag till åtgärder och aktiviteter för att öka tillit och gemenskap i vår stadsdel. Delaktighet i stadsdelens utveckling skall stärkas vilket vi hoppas kan leda till ökat politiskt engagemang och ökat intresse för vad man själv kan göra och bidra med för att göra stadsdelen till ett bättre ställe att leva, bo och arbeta i. Förhoppningsvis kan det leda till minskad psykisk ohälsa, minskad droganvändning, ökad integration vilket är några av de utmaningar stadsdelen har.

Information och kontakt

Nytt för årets medborgarbudget är att en digital plattform kommer användas och möjliggöra att se varandras förslag och rösta på varandras förslag. 2018 genomfördes den första medborgarbudgeten i Majorna-Linné. Sju förslag fick dela på 500 000 kr.

Mer information om medborgarbudget, vilka krav som ställs på förslagen och hur de behandlas finns på goteborg.se/majornalinne

Vid frågor kring medborgarbudgeten kontakta:

Madeleine Källvenius, utvecklingsledare demokrati och medborgardialog,
031–3659022, medborgarbudget@majornalinne.goteborg.se

    ${loading}