Planerade upphandlingar på trafikkontoret

Publicerad 11 juni 2021

Här kan du få en överblick över planerade upphandlingar på trafikkontoret.

Här kan du ladda ner upphandlingsplanen som pdf.

Benämning av objekt/uppdrag

Kategori

Beskrivning

Bedömt värde (mnkr)

Preliminär annonsering

Preliminär  projektstart

Status

Senast uppdaterad

Valskvarnsgatan
Entreprenad gata Byggnation av allmän plats

augusti 2021
november 2021
Preliminär
2021‐05‐03
Olof Asklunds Gata
Teknisk konsult
Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän
plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad
GFS i en första etapp som möjliggör BoStad2021
exploatering för Södra Änggården.
5‐10
2021 Q1
2021 Q2‐Q3
Preliminär 2021‐01‐04
Fjällgatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation
5‐10
2021 Q4
2022 Q1
Preliminär
2021‐04‐29
Älvsborgsgatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation
5‐10
2021 Q4
2022 Q2
Oklar
2021‐04‐29
Bro över Säveån med anslutning till
Hornsgatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation av bro/gata mm.
70
januari 2022
oktober 2022
Preliminär
2021‐05‐12
Ledningsflytt Gamlestadsväg
Entreprenad gata, ledningar
mm
Flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras
som en förberedande åtgärd för genomförande
av dpl. Gamlestads fabriker
20
september 2021
november 2021
Preliminär
2021‐05‐12
Spårbro över Slakthusgatan
Entreprenad spårbro
Bef. bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår. Entreprenaden komma att skjutas
framåt i tiden då det är beroende av spårstopp i
andra projekt
90
september 2022
januari 2023
Preliminär 2021‐05‐12
Dpl. Gamlestan etapp 2
Ent. spår, bro, gata mm
Ny vägbro, nytt spår, nya gator, rivn. bef. bro mm. (hög komplexitet)
350
augusti 2024
november 2024
Preliminär 2021‐05‐12
Produktion Korsvägen
Entreprenad allmänplats ‐ torg,
spår och gata.
Utbyggnad av allmän plats (gata, torg spår, träd och ledningar).
>400
augusti 2022
februari 2023
Preliminär 2021‐01‐08
GFS Frihamnen
Konsult
GFS DP 1 och DP 2
>3
? ? Preliminär 2020‐09‐10
Smögengatan, färdigställande
Entreprenad gata/mark
Färdigställande av gata efter exploatering
2 april 2022
augusti 2022
Preliminär 2020‐09‐18
Sörredsvägens anslutning mot
hamnen söderut
Projektering gata/mark
Ny gata
2
augusti 2021
september 2021
Preliminär 2020‐09‐18
Sörredsvägens anslutning mot
hamnen söderut
Entreprenad gata/mark
Ny gata
70
april 2022
augusti 2022
Preliminär 2020‐09‐18
Järnbrottsmotet, anslutning till
ny bussdepå
Entreprenad gata / mark
Ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig
trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag
Hammarskjöldsleden. Ledningsarbeten, signal samt belysning
10‐15
februari 2022
maj 2022
Preliminär 2021‐01‐15
Karlavagnsplatsen, nya
Polstjärngatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation
25‐40
2021 Q3
2021 Q3
Sannolikt 2021‐04‐29
Produktion Haga
Entreprenad allmänplats ‐ torg,
spår och gata.
Utbyggnad av allmän plats (gata, torg, hållplats,
GC‐banor, träd och lednignar).
> 200
november 2022
februari 2023
Preliminär 2020‐01‐13
Högsbohöjd Fyrktorget
Entreprenad mark/park
ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö
3‐5
september 2021
november 2021
Preliminär 2021‐01‐12
Mandolingatan
Entreprenad gata/mark
GC‐bana, beläggning Mandolingatan, ytskikt och
planteringar
3‐5
januari 2023
april 2021
Preliminär 2021‐01‐12
Upprustning av kanalmurar
mellan Vallhallabron och
Ulleviebron längs Åvägen.
Entreprenad gata, bro etc
Syftet med att åtgärda muren är att säkra
Åvägen och Gårda från framtida översvämningar
på ett sätt som kan godtas både från teknisk och
från estetisk synvinkel.
50‐60
december 2021
mars 2022
Sannolikt 2020‐05‐18
Fabriksgatan/Drakegatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation av allmän plats
5‐10
december 2022
mars 2023
Sannolikt 2020‐05‐19
Campus Lundby
Entreprenad, Utbyggnad Gata o Va
Utbyggnad av gata och VA i DP Volvo Lundby
30‐50
juni 2021
oktober 2021
Sannolikt 2021‐04‐28
Gator vid Backaplan,
förberedande entreprenad 1,
Aröds Industriväg
Entreprenad
gata/mark/ledningsarbeten
Byggnation av gata inkl GC. Om‐ och
nyförläggning av flera ledningsslag.
10‐15 mnkr
juni 2021
september 2021
Sannolikt 2021‐01‐15
Liseberg DP2
Teknisk konsult
Projektering av gatuanläggningar och ledningar i
enlighet med upprättat trafikförslag och GFS.
Samordning med projektering av Liseberg DP1.
3
Q2 2021
Q3 2021
Sannolikt 2021‐01‐15
Liseberg DP1
Teknisk konsult
Eventuellt som option till projektering av
Liseberg DP2
Projektering av gatuanläggningar och ledningar i
enlighet med upprättat trafikförslag.
1,5
Q2 2021
Q3 2021 Preliminär 2021‐01‐15
Fjällbo Park
Projektering gata
Projektering av gatuanläggning och
ledningssamordning
< 1
Q4 2021
Q1 2022
Preliminär
2021‐01‐15
Ytskikt Pumpgatan
Entreprenad
Utförande av Ytskikt på Pumpgatan där
exploatör utfört underliggande arbeten.
12‐15
- augusti 2021 Oklar 2021-04-28
Torgny Segerstedtsgatan
Entreprenad
Upprsutning av 400 meters stödmu‐ och
bullerskyddsplank
5‐8
december 2021
februari 2022
Oklar 2020‐12‐22
Genomförandestudie
Lindholmen ‐ Vegasvackan
Genomförandestudie
Genomförandestudie för spårvägsförbindelse
mellan Lindholmen och Vegasvackan (vid
Linnéplatsen) inklusive ny älvförbindelse.
30 ‐ 50
Q4 2021 Q1 2022 Preliminär 2021‐04‐29
Förstudie Bangårdsförbindelsen
Förstudie
Förstudie för Bangårdsförbindelse inklusive
exploatering och tillhörande stadsrum inför
inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige.
8‐12
juni 2021
september 2021
Preliminär 2021‐01‐08
Överdäckning E 45, Utbyggnad
allmän plats
Entreprenad
Utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning
efter att Trafikverket lämnat över anläggningen
till Trafikkontoret. Byggnation av Gata och
ledningar för att möjliggöra för exploatering
ovan överdäckningen.
50‐60
september 2021
januari 2022
Sannolikt 2022‐01‐12
Citybuss Backastråket Konsult
Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän
plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad
GFS.
5‐10
oktober 2021
Q4 2021
Preliminär 2021‐05‐19
Pendelcykelväg Backaplan‐
Bräckemotet
Entreprenad
Byggnation av cirkulationer utmed Hjalmar
Brantingsgata
10‐20
februari 2022
Q1 2022 Preliminär 2021‐05‐19
Pendelcykelväg Norra
Älvstranden
Konsult
Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän
plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad
GFS.
3-5 november 2021
Q4 2021
Preliminär 2021‐05‐19
Pendelcykelväg Annedal‐
Götaplatsen
Konsult
Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän
plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad
GFS.
3-5 sepember 2021
Q2 2021 Preliminär 2021‐05‐19
Pendelcykelväg Stigberget‐
Saltholmen
Konsult
Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän
plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad
GFS.
3-5 sepember 2021
Q2 2021
Preliminär 2021‐05‐19
Pendelcykelväg Sahlgrenska‐
Mölndal
Konsult
Upprätta GFS
<1
augusti 2021
Q4 2021
Preliminär 2021‐05‐19