Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i september

Publicerad 23 september 2021

På nämndens möte den 21 september presenterades förvaltningen för funktionsstöds delårsrapport. Det beslutades att Teckenspråksforum överförs till nämnden för konsument- och medborgarservice vid årsskiftet. Nämnden gav också i uppdrag till förvaltningen att fortsätta arbetet med att stärka personalens säkerhet och avveckla tystnadskulturen.

Delårsrapport januari – augusti 2021

Nämnden beslutade att godkänna delårsrapporten för januari – augusti 2021. Rapporten presenterar förvaltningen för funktionsstöds arbete de åtta första månaderna som ny förvaltning.

I rapporten går bland annat att läsa om det ekonomiska läget i förvaltningen, information om hanteringen av covid-19 och hur förvaltningen arbetar med uppdragen från kommunfullmäktige.

Delårsrapport augusti 2021

Avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet

Nämnden fattade beslut om arbetet kring att avveckla tystnadskulruten och att förstärka personalens säkerhet.

Uppdrag ges till förvaltningen för att följa upp arbetet med Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten och förvaltningens lokala rutin för hot och våld. Alla medarbetare ska känna till rutinerna och arbeta enligt dem.

Förvaltningen ska också se över sina lokaler. Om det finns lokaler där säkerheten behöver förstärkas ska arbete göras.

 Yrkande angående – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet

Teckenspråksforums verksamhets övergång till nämnden för konsument- och medborgarservice

Nämnden för funktionsstöd föreslår till kommunfullmäktige att verksamheten Teckenspråksforum ska föras över till nämnden för konsument och medborgarservice i januari 2022. Den nya placeringen på konsument- och medborgarservice innebär att Teckenspråksforum hamnar i samma organisation som övriga medborgarkontor i Göteborgs Stad.

Teckenspråksforum är ett medborgarborgarkontor på teckenspråk dit döva kan komma för att få stöd och information på sitt modersmål. Teckenspråksforum arbetar också med utbildning och information för att öka kunskapen om teckenspråk i samhället.  

Teckenspråksforums verksamhetsövergång till nämnden för konsument- och medborgarservice

Nämndhandlingar och protokoll

Här kan du läsa alla handlingar från nämndens möten.

Här kan du prenumerera på handlingar från nämnden

Nästa möte och öppen frågestund med nämnden för funktionsstöd

Nämndens nästa möte hålls den 27  oktober klockan 14. Mötena hålls på Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2, om inget annat anges. Mötena är stängda för allmänheten på grund av covid-19.

Innan mötet klockan 13.30 finns möjlighet att delta i en frågestund. Frågestunden hålls digitalt via Teams.

Här finns mer information hur du anmäler dig till frågestunden.