Samordnade åtgärder för råttbekämpning

Foto: Mostphotos

Publicerad 19 februari 2021

Park- och naturnämnden har fått i uppdrag att samordna åtgärder för att möta Göteborgs råttproblem. Tillsammans med berörda nämnder, fastighetsägare och näringsidkare arbetas det nu fram en åtgärdsplan för att minska antalet råttor i staden. Nu testas åtgärder i två pilotområden i centrum.

Genom bland annat intervjuer med fastighetsägare, näringsidkare och kommunens handläggare samt studier på platser med många råttor har ett förslag på handlingsplan tagits fram.

För att mäta de föreslagna åtgärderna och deras effekt testas de nu i två pilotområden; Fredsstan och en del av Avenyn. Piloterna pågår under våren och i mars 2021 ska handlingsplanen vara klar.

Göteborgs Stads insatser i pilotområdena Fredsstan och del av Avenyn:

  • 14 st avloppsfällor har placerats ut i ledningsnätet för att bekämpa råttpopulationer och samla statistik över förekomst

  • Cirka 50 papperskorgar byts ut till en råttsäkrad modell av stadens Robinkorg och förses med informationstavlor där kampanjmeddelanden kan placeras ut

  • Underhåll och tätning av avfallskomprimator på Heden har utförts

  • TÄNK kampanjen under 2021 kommer att ha fokus på nedskräpningens betydelse för råttförekomst

Insatser i samarbete med fastighetsägare och näringsidkare

Inom ett kvarter på Avenyn utför Stadens leverantör av skadedjursbekämpning en fördjupad inventering och dokumentation i samarbete med fastighetsägare och näringsidkare genom Avenyföreningen.

Alla berörda aktörer som fastighetsskötare, boende och restauranger jobbar tillsammans med bekämpningsåtgärder och observationer av råttor och effekten av råttbekämpningen sammanställs.