Göteborgs Stad har en ny nämndorganisation för stadsutveckling

Publicerad 10 januari 2023

Vid årsskiftet 2022/2023 fick Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Fyra nya nämnder trädde ikraft samtidigt som fem nämnder upphörde. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och näringsliv.

Fyra nya nämnder

Vid årsskiftet 2022/2023 trädde fyra nya nämnder med tillhörande förvaltningar i kraft och samtidigt upphörde fem nämnder. Om du följer länkarna nedan till de nya nämnderna hittar du information om uppdrag, kontaktuppgifter med mera.

De här nämnderna trädde ikraft vid årsskiftet:

Stadsbyggnadsnämnd

Nämnden ska driva och samordna den fysiska planeringen av staden. Den ansvarar för stadens reglering av bebyggelse, mark, vatten och dess bostadsförsörjning. Nämnden ska också samordna styrningen för den strategiska stadsplaneringen.

Länk till stadsbyggnadsförvaltningens informationssidor på goteborg.se.

Exploateringsnämnd

Nämnden har ansvar för kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Länk till exploateringsförvaltningens informationssidor på goteborg.se.

Stadsmiljönämnd

Nämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden.

Länk till stadsmiljöförvaltningens informationssidor på goteborg.se

Stadsfastighetsnämnd

Nämnden ska tillhandahålla, förvalta och utveckla beståndet av verksamhetslokaler med tillhörande utemiljöer som behövs för stadens nämnder. 

Länk till stadsfastighetsförvaltningens informationssidor på goteborg.se.

Nämnder som har upphört:

  • Byggnadsnämnden
  • Fastighetsnämnden
  • Lokalnämnden
  • Park- och naturnämnden
  • Trafiknämnden

För mer information om omorganisationen:

Du hittar mer information organisationen på goteborg.se/nos.

Om du fakturerar någon av de förvaltningarna som upphör till årsskiftet behöver du ändra kundinformationen i ditt affärssystem. Du hittar information och instruktion för det på goteborg.se/fakturera