Nämndmöte i Angered med information om Hammarkullens aktivitetshus

Publicerad 31 augusti 2018

På nämndmötet den 28 augusti fick politikerna information om Aktivitetshuset i Hammarkullen. Politikerna pratade också om det ekonomiska läget i stadsdelen och Göteborgsförslaget att bygga en hinderbana vid Nytorpsskolan.

Många föreningar och personer som bor i Hammarkullen har velat ha öppna mötesplatser och lokaler för sina verksamheter. Politikerna har därför bestämt att det ska finnas ett Aktivitetshus i Hammarkullen. Aktivitetshuset ligger på Bredfjällsgatan 38-44 och startade sin verksamhet i januari i år. Det är stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget och samt Hyresgästföreningen som driver huset och många lokala föreningar är engagerade.

Tanken med aktivitetshuset är att föreningar, lokala aktörer och Hammarkulleborna ska kunna använda lokalerna till låg kostnad. Huset går att boka sju dagar i veckan. En tjänsteperson berättade att det är ca 20 föreningar som regelbundet bokar lokal. Ett mål med huset är att öka trivseln, tryggheten, gemenskapen och delaktighet i området. Redan har flera föreningar börjat samarbeta runt aktiviteter.

- När vi började tala om ett aktivitetshus hade vi en idé om vad vi ville åstadkomma, sa Yvonne Palm (V). Nu är vi på väg dit vi ville, det är så roligt! Det är många som är engagerade i barn och unga i området och det är bra när föreningar och personer kan ta ett gemensamt ansvar.

Uppföljningsrapport juni 2018 och lägesbild juli 2018

Fyra gånger om året gör stadsdelsförvaltningen en rapport om hur arbetet går. Eftersom förvaltningen ska balansera budgeten är det extra viktigt att följa upp. Förvaltningen jobbar hårt med handlingsplanerna och håller fast vid inköps- och anställningsrestriktionerna men kostnaderna är fortfarande för höga.

Föreningsbidrag

Politikerna i nämnden beslutade att Västra Götalands idrottsförbund ska få 250 000 kr i stöd.

Utreda hinderbana vid Nytorpsskolan

Alla som bor i Göteborg kan lämna förslag till politikerna på goteborg.se/medborgarförslaget

Elever på Nytorpsskolan har tagit fram ett förslag om en hinderbana vid Nytorpsskolan. Hinderbanan ska göra skolmiljön roligare och skapa möjligheter till utomhusaktivitet både på fritiden och under skoldagen. I förslaget ingår också en upprustning av fotbollsplanen på skolgården. Banan är tänkt att bli ca 300 meter lång med olika robusta trähinder och går över en skogsklädd kulle. Politikerna bestämde att förslaget ska skickas till Park- och naturförvaltningen.

- Det är så roligt att det kommer ett sånt här förslag från ungdomarna och att vi kan ställa oss bakom det. Vi hoppas bara att de som ska besluta om att genomföra det faktiskt gör det, sa Hillevi Werring (Mp).

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Fördelning av kompletterande budget våren 2018
  • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning
  • Uppdragsavtal att genomföra behovsbedömningar i daglig verksamhet
  • Uppdrag om förslag till program för stads- och samhällsutveckling i Angered samt revidering av visionsdokumentet Vision Angered
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Rapport från stadsdelsnämndens presidium
  • Information från stadsdelsdirektören
  • Yrkande om former för stadsdelsnämndens verksamhetsbesök

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En man frågade varför det nya bostadsområdet i Angered Centrum ska heta Lärjegården eftersom Lärje inte ligger här. Han fick veta att det är de som bygger bostäderna som har bestämt vad området ska heta. Mannen berättade också om namnet Angered. Det finns ett gammalt område runt kyrkan som heter Angered, centrumområdet heter Angered Centrum och stadsdelen heter Angered. Mannen reagerade på att Angered ibland används i media om hela nordöstra Göteborg, särskilt när något negativt har hänt. Mannen menade att de som bor uppe vid Angereds kyrka har fått sitt geografiska namn stulet.

Politikerna höll med om att det ibland är förvirrande vad som avses men att en journalist vid ett tillfälle förklarat att de utgår från vilken stadsdel det är.

En kvinna frågande om hur det går med planerna på kulturpark vid Angereds kyrka. En tjänsteperson berättade att frågan ligger hos Fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret och att det inte finns någon mer information än så just nu.

Kvinnan framförde också att många äldre vill bo kvar i sin hembygd. När det ska byggas nytt äldreboende vore det därför bra att antingen bygga ut äldreboendet i Olofstorp eller bygga ett äldreboende i området vid Angereds kyrka där det tidigare har funnits ett äldreboende. Det är en trygghet att få bo kvar, sa hon. Sektorchefen för Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård sa att behovet av äldreboende ska utredas och att hon tar med sig synpunkten.

Möten med stadsdelsnämnden

Under 2018 sammanträder politikerna i nämnden den 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten