Grundskolenämndens möte i april

Publicerad 4 maj 2020

Grundskolenämnden hade möte den 21 april. Mötet handlade bland annat om skolenhetsutredningens slutrapport – förslag till riktlinjer för en ny skolenhetsorganisation och delårsrapporten för mars.


Skolenhetsutredningen började sitt arbete i juni 2019 och ska ge förslag på en skolenhetsorganisation som gynnar elevernas lärande och ökad kvalitet i undervisningen.

- Vi har tagit del av forskning om hur man organiserar skolor, gjort studiebesök hos andra kommuner och samlat in egna erfarenheter, bland annat genom workshops med rektorer och lärare. För att få in elevers syn har vi samarbetat med ungdomsfullmäktige, säger Anders Andrén, projektledare i grundskoleförvaltningen.

Förslag till riktlinjer för en ny skolenhetsorganisation

I slutrapporten finns förslag på riktlinjer för skolornas storlek det vill säga antalet elever och medarbetare, hur stadierna ska vara indelade, skolformer, administration och ledning på skolan och organisering för elevhälsan. Utredningen föreslår även att skolorna ska vara indelade i geografiska områden som stämmer överens med Göteborgs Stads nya områdesindelning. I slutrapporten finns även ett förslag till hur riktlinjerna kan införas.

Nu pågår ett arbete med att ta fram ett förslag för vilka förändringar som krävs.

Någon tidpunkt för att införa förslagen till riktlinjer finns ännu inte.

Grundskolenämnden ska besluta om slutrapporten i juni.

Läs mer om skolenhetsutredningen här 

Delårsrapport för mars

Perioden mars och april har präglats av pandemin covid-19. Förvaltningen följer utvecklingen noga och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fram till mitten av april har inga skolor behövt stänga och skolorna har kunnat arbeta utifrån fastslagen timplan.

Efter årets tre första månader har det ekonomiska resultatet för 2020 blivit 30 miljoner kronor bättre än förväntat jämfört med månaden innan.

Mer information om grundskolenämnden

Här kan du läsa mer om grundskolenämnden.

Här kan du se vilka ärenden som politikerna i grundskolenämnden hade uppe på sitt möte 21 april.