Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 26 oktober 2021

Publicerad 2 november 2021

Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte presenterades ett förslag till förändrad ersättning till utförare inom hemtjänst. Förvaltningen rapporterade också om arbetet med att öka andelen tillsvidareanställda medarbetare.

Förslag till förändrad ersättning till utförare av hemtjänst

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen utrett förutsättningar och konsekvenser av nya riktlinjer för ersättning inom hemtjänsten. Vid nämndmötet presenterade förvaltningen ett förslag till förändring. Det innebär att utförare av hemtjänst (antingen kommunens egen hemtjänst eller privata utförare) får ersättning för den tid som omsorgstagaren fått beviljad i sitt biståndsbeslut, inte baserat på den utförda tiden som idag.

Den som har hemtjänst kommer fortsätta att betala endast för den tid som utförs, precis som det fungerar idag. Då har omsorgstagaren möjlighet till inflytande över sin hemtjänst och behoven kan tillgodoses på ett flexibelt sätt.

Nämnden för äldre samt vård- och omsorg ställde sig bakom förslaget. Det ska också behandlas i kommunstyrelsen innan man tar beslut i kommunfullmäktige.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Revidering av Göteborgs Stads ersättningsmodell till hemtjänst

 

Att omvandla visstidsanställningar till tillsvidareanställningar

I februari fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att omvandla visstidsanställningar till tillsvidareanställningar. Vid nämndmötet 26 oktober fick nämnden en rapport om vad förvaltningen har gjort hittills och hur arbetet kommer att fortsätta.

Förutom de aktiviteter som pågår med att öka andelen utbildade tillsvidareanställda medarbetare ger förvaltningen förslag på fler åtgärder. Det är exempelvis att utveckla schemaläggning och planering av bemanning och att korta ner tiden för rekrytering. Flera av åtgärderna behöver utredas ytterligare då de hänger samman med varandra och med andra arbeten som pågår i förvaltningen.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Återrapport på beslut om att omvandla visstidsanställningar till tillsvidareanställningar

 

Plan för lokaler för vård- och omsorgsboende och kriterier vid planering

Vid mötet presenterades en lokalplan för vård- och omsorgsboende för äldre som förvaltningen har tagit fram. Planen styr när, var och hur vård- och omsorgsboende för äldre ska byggas. Den är ett underlag till Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan. Planen som presenterades visar behovet av underhåll på nuvarande fastigheter och förslag till utbyggnad av fler vård- och omsorgsboenden fram till år 2040.

Beslut om planen bordlades vid mötet.

Däremot fastställdes kriterier som ska vara en del av underlaget vid bedömning av vilka fastigheter för vård- och omsorgsboende nämnden bör satsa på långsiktigt och vilka som bör avvecklas eller renoveras. Kriterierna kompletterar det som beskrivs i planen för lokaler, med mer detaljer. Det handlar bland annat om hur tillgängliga och hur stora lägenheterna och de gemensamma ytorna ska vara.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för vård och omsorgsboende för äldre 2021 (nutid, närtid och framtid)

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Kriterier gällande vård- och omsorgsboende

 

Nästa möte i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 23 november.

Innan mötet kan du delta i en digital frågestund för att ställa frågor om de ärenden nämnden ska fatta beslut om på sitt möte. Inför kommande nämndmöte kommer du att hitta mer information om det och hur du anmäler dig på www.kalendarium.goteborg.se

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.