Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2022

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 1 juli 2021

Nämnden för Kretslopp och vatten har lämnat ett förslag till vatten-, avlopps- och avfallstaxa för 2022. Kommunfullmäktige beslutar om det ska godkännas i november. Den nya taxan påverkas bland annat av att kommunen tar över ansvaret för returpapper, höjd skatt på att bränna avfall och stora investeringar inom vatten och avlopp.

Uppdaterad 23 september 2021

Kretslopp och vattens verksamhet betalas till största delen av avgifter från kunderna. Avgifterna är beslutade i kommunens vatten-, avlopps- och avfallstaxa. Taxan uppdateras varje år för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att hämta och hantera avfall, producera och leverera dricksvatten och leda bort avloppsvatten. Intäkterna från avgifterna får inte vara större än kostnaderna för verksamheten. Läs mer om vad du får för din avfallsavgift här och vad du får för din vatten- och avloppsavgift här.

Höjd skatt på att bränna avfall

2019 beslutade regeringen om höjd skatt på förbränning av avfall. Skatten infördes 2020 och höjs stegvis under tre år. Genom att göra det dyrare att bränna avfall är målet på lång sikt att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Förutom den höjda skatten så ökar även andra miljöavgifter. Tillsammans innebär det att Kretslopp och vattens kostnader för avfallsverksamheten ökar mer än vanligt.

Kommunerna tar över ansvaret för returpapper år 2022

En annan anledning till att Kretslopp och vattens kostnader ökar 2022 är att kommunerna tar över ansvaret och kostnaden för insamling och återvinning av returpapper eftersom producentansvaret för returpapper avskaffas.

Stora investeringar inom vatten och avlopp

Det byggs mycket i Göteborg och då behöver vatten- och avloppssystemet byggas ut för att nå alla nya kunder. Vatten- och avloppsverksamheten behöver även leva upp till nya miljökrav. Samtidigt finns ett stort behov av att byta ut och renovera gamla rör och anläggningar de närmaste tio åren. Kostnaderna för vatten- och avloppsverksamheten ökar därför mycket mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället.

Det här är inte unikt för Göteborg. Många kommuner, framför allt de större, är i samma situation och har motsvarande behov av relativt stora taxehöjningar de närmaste åren. Läs mer om vatten- och avloppsbranschens utmaningar på Svenskt vattens hemsida.

Förslag på höjningar 2022

Avfallsavgifterna föreslås höjas med åtta procent, framför allt på viktavgiften som föreslås bli 2,40 kr/kg, för att uppmuntra till att sortera och minska soporna. För ett genomsnittligt småhus (villa/radhus) där man sorterar ut matavfall innebär det en höjning med 150 kr per år och för ett genomsnittligt lägenhetshushåll innebär det en höjning med 117 kr per år.

Brukningsavgifter* för vatten och avlopp föreslås höjas med 12,5 procent. Brukningsavgiften för ett genomsnittligt småhus (villa/radhus) beräknas öka med 13,2 procent vilket innebär en ökning med 900 kr per år. För ett mindre flerfamiljshus beräknas brukningsavgiften höjas med 11,9 procent vilket innebär en höjning med 6400 kr per år.

Anläggningsavgifterna* föreslås höjas med 20 procent. Höjningen innebär att avgiften för en genomsnittlig villafastighet höjs från ungefär 250 000 kronor till ungefär 300 000 kronor.

Anläggningsavgifterna ska betala en del av kostnaderna för att bygga nya ledningsnät. Målet är att anläggningsavgifter ska stå för 70 procent av kostnaderna inom utbyggnadsområdet och att 30 procent av kostnaderna ska finansieras av brukningsavgifter. För att nå det målet krävs en större höjning av anläggningsavgifterna de närmaste åren.

Taxorna beslutas under hösten

Förslaget från förvaltningen godkändes den 15 september av nämnden för Kretslopp och vatten. Kretslopp och vattennämnden skickar nu förslaget till kommunfullmäktige. Taxorna fastställs av kommunfullmäktige i november och då kommer även definitiv information om avgifter för 2022.

Här kan du läsa förslagen

Förslag till vatten- och avloppstaxa 2022

Förslag till avfallstaxa 2022*Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket vatten du använder.

*Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar om du ska ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften för en villa varierar beroende på hur många ändamål (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) du ansluter till, ytan på fastigheten och om ledningarna mellan din fastighet byggs ut i samband med övrigt ledningsnät eller om det byggs ut i efterhand. För andra typer av fastigheter påverkas avgiften också av hur mycket dricksvatten du behöver kunna tappa ur kranen och hur mycket dagvatten som kommer avledas från fastigheten.