Beslutat av Social resursnämnd 19 september 2018

Publicerad 19 september 2018

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Uppföljningsrapport 2

Social resursförvaltning har skrivit en uppföljningsrapport för perioden januari-augusti. Rapporten beskriver det ekonomiska läget, utvecklingen inom personalområdet och hur nämnden bidragit till två av kommunfullmäktiges mål. Social resursnämnd är processägare för målen Göteborg ska vara en jämlik stad samt Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare. Målen är långsiktiga och arbetet förväntas ge resultat i ett längre tidsperspektiv.

I rapporten skriver förvaltningen bland annat om:

 • Arbetet med HBTQ-planen - en del uppdrag som nämnden ansvarar för i Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor går att koppla till förvaltningens befintliga uppdrag och arbete pågår. Andra uppdrag innebär att förvaltningen behöver utöka sin verksamhet. Det gäller framför allt uppdragen att inrätta en kommunal jour- och stödverksamhet direkt riktad till HBTQ-personer samt att inrätta skyddade boendeplatser i kommunal regi för HBTQ-personer utsatta för våld i nära relation.
 • Utmaningar i trygghetsarbetet - många aktörer ingår i stadens trygghetsarbete och det är en utmaning att hålla ihop delarna. Det finns en risk att vi skapar parallella strukturer och missar möjligheten att dela erfarenheter. Vi måste bli bättre på att koppla samman de kortsiktiga insatserna med de långsiktiga strategierna.
 • Ersättning från Migrationsverket - kommunen har en stor fordran på Migrationsverket och förvaltningen återsöker ofta kostnader som ligger ett eller två år tillbaka i tiden. Vi fortsätter att hantera många ansökningar, överklaganden och bevakningar relaterade till flyktingmottagandet och har förstärkt med personal även om antalet nya ärenden har minskat betydligt sedan 2015.
 • Personalsituationen - antalet anställda i förvaltningen minskar och omställningen av medarbetare från boenden för ensamkommande fortsätter. Sjukskrivningarna har minskat något, men ligger fortfarande högt, över 8 procent. Förvaltningen arbetar på flera sätt för att förbättra arbetsmiljön och hälsan. Under första halvåret 2018 har förvaltningen fokuserat på insatser för att minska kränkningar och trakasserier.
 • Positivt ekonomiskt resultat - resultatet för årets åtta första månader är 56 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor över budget. Resultatet förväntas sjunka under hösten då fler uppdrag kommer vara igång. Prognosen för hela året är ett positivt resultat på 15 miljoner kronor.

Social resursnämnd beslutade att godkänna uppföljningsrapporten.

Aktiviteter för att öka tryggheten i stadens offentliga rum

Social resursförvaltning har sedan 2016 haft ett särskilt uppdrag att stärka och samordna det uppsökande arbetet i och omkring Nordstan. Arbetet har skett i nära samarbete med polis, frivilligorganisationer och privata aktörer. En rad aktiviteter har genomförts: till exempel har polisen ökat sin närvaro och Nordstan har byggt om vissa delar av köpcentrumet för att öka tryggheten. Göteborgs Stad satsade tillsammans med frivilligorganisationerna på en lokal, för att kunna göra insatser på plats nära de utsatta ungdomarna.

Arbetet bedöms ha gett goda effekter på flera sätt, dels genom att de aktuella platserna upplevts tryggare efter insatserna och dels genom att vi bättre har kunnat nå grupper och individer med fler olika insatser för att förbättra deras sociala situation och deras hälsa.

Inför 2018 fick nämnden ett utökat uppdrag gällande trygghetsarbetet och tillfördes fem miljoner kronor. Det innebär att vi kan förstärka insatserna i och omkring Nordstan, men också använda erfarenheterna därifrån till att arbeta i andra offentliga rum som har en liknande problematik.

Förvaltningen föreslår nu ett antal fortsatta åtgärder:

 • Ett mobilt team med sju ”relationsskapare” från Fryshuset. Teamet ska vara ute alla eftermiddagar och kvällar på platser runtom Göteborg, med fokus på området runt Nordstan.
 • En socialsekreterare vid polisens nya narkotikagrupp. Narkotikasituationen bland unga som vistas i centrala miljöer är ett problem. Med en socialsekreterare vid polisen är målet att tidigt fånga upp unga, motivera till insatser och om det behövs koppla in socialtjänstens myndighetsutövning.
 • En Trygghetsbuss på platser där det är stökigt nattetid. Till exempel vid Järntorget, Avenyn och Brunnsparken. Bussen bemannas av personal och volontärer från Skyddsvärnet.
 • Ny lokal för Pop-In Unga. Göteborgs Stad öppnade i februari en lokal på Spannmålsgatan, Pop In-ungdom, för att slussa ungdomar till rätt stöd och visa på en meningsfull ungdom utanför Nordstan. Satsningen var lyckad och målet är nu att hitta en ny lämplig lokal i närheten av Nordstan och Brunnsparken. Skyddsvärnet och Stadsmissionen ska sköta grundbemanning och samordningen av aktiviteterna i lokalen.

Kostnaden för förvaltningens egna aktiviteter täcks 2018 inom ordinarie budgetram. Förvaltningen föreslår att vi medfinansierar Fryshuset och Skyddsvärnets aktiviteter genom att använda en miljon av de fem miljoner kronor som nämnden tillfördes för trygghetsarbetet. Förslaget på medfinansiering gäller pilotprojekt under fyra månader.

Social resursnämnd beslutade att anteckna rapporten om trygghetsarbetet i Nordstan, samt att bidra med 730 000 kr till Fryshuset och 320 000 kr till Skyddsvärnet för de trygghetsskapande aktiviteterna.

Informationssäkerhet i Social resursnämnd

Stadsrevisionen granskade under 2017 informationssäkerheten i några nämnder och bolagsstyrelser i Göteborgs Stad, däribland Social resursnämnd. Granskningen visade på brister i arbetet med informationssäkerhet och revisorerna rekommenderade Social resursnämnd att stärka styrningen och uppföljning av informationssäkerheten.

Social resursförvaltning har nu sett över styrande dokument och upprättat en handlingsplan för att uppnå följsamhet mot stadens riktlinjer, Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen.

Social resursnämnd beslutade att anta styrdokumentet ”Ansvar för IT- och informationssäkerhet” samt ”Handlingsplan för informationssäkerhet”.

Svar på remiss från Justitiedepartementet, Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20)

Justitiedepartementet har föreslagit en ändring i ordningslagen som innebär att kravet på tillstånd för offentlig danstillställning ska lättas upp. Istället för att gälla alla, ska bara de tillställningar som utgör en risk ur ordnings- och säkerhetshänseende behöva söka tillstånd. Undantaget är danstillställningar som arrangeras på offentlig plats, där kravet enligt förslaget fortfarande ska gälla. Förslaget föreslås gälla från den 1 maj 2019.

Social resursnämnd instämmer med utredningens förslag. Eftersom gränsdragningen mellan vilka som ska söka och vilka som inte behöver något tillstånd kan bli oklar rekommenderar Social resursnämnd att Polismyndigheten ska få i uppdrag att göra en vägledning eller ta fram allmänna råd om vilka danstillställningar som omfattas av kravet.

Klostergården rustas upp med rätt brandskydd

Social resursnämnd ger Lokalsekretariatet i uppdrag att ta fram ett kostnads- och åtgärdsförslag som säkerställer att Klostergårdens lägergård fortsatt håller en godkänd brandskyddsstandard.

Klostergården utanför Uddevalla är en anrik lägergård som används för lägerverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Lägergården uppfyller inte rådande standard för brandskydd utan behöver anpassas till en beräknad kostnad på 2 - 3 miljoner kronor. Ombyggnationen ska vara klar före 30 april nästa år. Fram till dess kommer lägerverksamheten bland annat att:

 • se över rutiner för personalen som klargör vilka åtgärder som behöver göras om det börjar brinna i anläggningen
 • genomföra tätare utrymningsövningar
 • genomföra tätare egenkontroller av brandskyddet

Social resursnämnd fördelar 10,8 miljoner kronor till stöd för unga asylsökande

Social resursnämnd har fått 10,8 miljoner kronor att fördela från det tillfälliga statliga kommunbidrag som ska stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen bo kvar i den kommun där de vistas. Det gäller unga som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende.

Av hela summan har nämnden beslutat att fördela 9 477 000 kronor till civilsamhällets organisationer som stödjer ensamkommande unga 18 år eller äldre som avser att gå på gymnasiet. Bidraget riktas till de organisationer som har ansökt om boendelösningar, boendestöd och stöd för undervisning för vidare studier. De som beviljas bidrag är Agape Göteborg, KFUM Göteborg, Räddningsmissionen, Skyddsvärnet och SOS Barnbyar. Övriga medel kan användas till förvaltningens egna boenden som ger stöd till målgruppen under 2018.

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism 2019–2022

Social resursnämnd beslutade att skicka Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism 2019–2022 på remiss.

Planen innehåller åtgärder för Social resursförvaltning, i och med det samordningsuppdrag förvaltningen har, men också stadsdelsförvaltningarna, fackförvaltningar och några kommunala bolag. Några verksamheter i Göteborgs Stad lyfts fram särskilt i arbetet med att förebygga att unga radikaliseras. Det handlar om individ- och familjeomsorgen, skolan samt fält- och fritidsverksamhet.

Enligt planen kommer det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism fortsätta integreras i de befintliga samverkansforum som redan finns med exempelvis polisen, i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Göteborg. Social resursförvaltning har vidare fått en förstärkt ram på två miljoner kronor per år, utöver befintlig budget. Medlen kommer användas till ett pilotarbete om sociala medier och unga i riskzon, till eventuella behov av teologisk kompetens samt till utbildningsinsatser.

Remissinstanserna ska svara inom tre månader.

Fortsatt avstängd spis nattetid trots beslut från IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har krävt att barn och unga som bor på Marconigatans och Utsiktens stödboende ska ha tillgång till boendenas gemensamma kök, utan begränsningar. Av säkerhetsskäl stängs spis och ugn av efter klockan 22.

Trots IVO:s krav har verksamheten av säkerhetsskäl valt att fortsätta hålla spis och ugn avstängda nattetid eftersom det förväntas av hyresgäster att laga mat på dag- och kvällstid, inte nattetid. Verksamheten lägger fokus på att ungdomarna ska bli självständiga och en del i det är att lära ungdomarna att planera sin matlagning och att ha en hälsosam dygnsrytm.

Överenskommelse kring Dalagärde vandrarhem som tillfälligt boende

Nämnden ger Social resursförvaltning i uppdrag att tillsammans med Fastighetskontoret träffa en överenskommelse kring 125 platser på Dalagärde Vandrarhem som tillfälligt boende för unga vuxna och familjer som är akut bostadslösa men inte har någon annan social problematik.

Den akuta hemlösheten ökar, främst på grund av svårigheten att hitta en bostad. Därmed ökar behovet av tillfälliga bostadslösningar.

Platserna på Dalagärde vandrarhem bidrar till att minska kostnaderna för dyra tillfälliga boendelösningar. Den planerade avtalsperioden för Dalagärde är åren 2019–2020 och den preliminära kostnaden för hyresavtalet inklusive kringtjänster är cirka 10,3 miljoner kronor per år. Medelpriset för ett upphandlat boende utan stöd är cirka 630 kronor per dygn för enkelrum.

De som flyttar in på Dalagärde ska utöver en tillfällig bostad få stöd och hjälp av boendecoachning med att finna en mer permanent bostad.

För mer information kontakta:

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63