Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 1 april 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en allmän smittspridning i samhället. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. På krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad på läget. Tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Ersättning om en skola stänger på grund av Coronavirus, vad gäller?

Publicerad 24 mars 2020

Flera fristående skolor har varit i kontakt med grundskoleförvaltningen och haft frågor om ersättning, och om eventuell påverkan när en skola stänger lokalerna och går över till distans- och fjärrundervisning.

Vårt svar är baserat på de rekommendationer som för tillfället ges av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Vi vet att Malmö stad avser att följa dessa och vi har också gjort en avstämning med Stockholms Stad. Vi vill dock framhålla att förhållanden kan ändras från dag till en annan vilket över tid också kan komma att påverka ersättningen.

Utifrån nuvarande förutsättningar ska vi här försöka reda ut vad som gäller.

Vad händer med eleversättningen när en skola stänger undervisningen i skolan och går över till distans- eller fjärrundervisning?
Flera fristående skolor har beslutat om dessa åtgärder. Inga kommunala skolor har stängt verksamheten men många av dem använder sig av både distans- och fjärrundervisning för de elever som av är hemma på grund av smitta eller karantän. Eftersom undervisningen pågår även om det är under andra omständigheter kommer inte ersättningen att påverkas av ett beslut om distans- eller fjärrundervisning.

Det är den enskilde huvudmannen som har att besluta om hur den erbjudna distansundervisningen ska värderas i relation till elevernas garanterade undervisningstid. Grundskoleförvaltningen kommer därför inte att efterfråga en redovisning av hur undervisningsuppläggen har eller kommer att se ut på de fristående skolorna i Göteborg. Om det däremot framkommer uppgifter om att en fristående skola erbjudit undervisning som uppenbarligen inte kan anses vara i paritet med vad som kan anses rimligt, kan detta bli en fråga för Skolinspektionen. Det kan i sin förlängning påverka ersättningen till den enskilde huvudmannen.

Vad händer med tilläggsbelopp för elever som får distans- eller fjärrundervisning?
I normalfallet kommer denna ersättning inte att påverkas av att en skola går över till distans- eller fjärrundervisning.

Om terminen förlängs under sommarlovet, undervisning erbjuds på lördagar eller att en fristående huvudman beslutar om timplaneförskjutningar, hur finansieras detta?
Om en fristående huvudman beslutar om att istället för att erbjuda distans- eller fjärrundervisning, under den tid när skollokalerna är stängda, erbjuda undervisning på lördagar eller lov betalas ingen extra ersättning för detta. Det gäller även om den fristående huvudmannen beslutar om att till exempel timmar för slöjdundervisning i en årskurs flyttas till nästa läsår. Detta förväntas rymmas inom den ordinarie ersättningen. Grundskoleförvaltningen kommer även att stämma av detta med SKR så att Göteborg hanterar frågan på ett likartat sätt med övriga kommuner.

Ersättning för fritids om det endast ska erbjudas till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet eller elever som har särskilda behov.
Se information om entreprenadsamverkan.


    ${loading}