Ny organisation för bättre samarbete och samverkan

Fotograf:Lo Birgersson

Publicerad 18 december 2020

Nu har grundskoleförvaltningen tagit ytterligare steg mot ny organisation för skolenheterna. Från 1 januari förändras den geografiska indelningen av skolorna, de så kallade utbildningsområdena, för att följa Göteborgs stads nya stadsområden; Sydväst, Centrum, Hisingen och Nordost.Tanken med organisationsförändringen är att grundskolan ska få ökade möjligheter att samverka med bland annat
socialtjänsten för att skapa ökad trygghet för eleverna.

Förändringen är en del av Göteborgs stads omorganisation av stadsdelsförvaltningarna men också en del av förberedelserna för en ny organisation för skolenheterna som införs från höstterminens start 2021.  Övergången till de nya utbildningsområdena kommer att göras gradvis under våren och för elever och vårdnadshavare blir det ingen skillnad jämfört med idag.

Större, färre och grupper av skolenheter

Grundskoleförvaltningen tog första steget mot ny organisation för skolenheterna i mitten av oktober då politikerna i grundskolenämnden beslutade om att skolenheter på samma adress slås samman från läsårets start höstterminen 2021.

Under hösten har grundskoleförvaltningen även utrett hur skolenheter som ligger i närheten av varandra kan samverka mer och dra nytta av varandra, bland annat genom en gemensam skolledning i grupper av skolenheter. Skolenheterna slås alltså inte samman utan fortsätter att vara egna skolenheter – med en rektor och en eller flera biträdande rektorer.

Tanken med förändringarna är att skolenheterna ska bli mer bärkraftiga. Detta innebär en bättre ekonomi och att de ska ha större möjligheter än idag att samverka och dela resurser för att möta elevers olika behov av stöd. Tanken är också att medarbetarna ska få större möjligheter att utbyta erfarenheter och kompetens och på så sätt utveckla kvaliteten på undervisningen.

Förändrade chefsroller

Ett led i att organisationen förändras är att även chefs- och ledningsroller förändras. Från 1 januari tillträder fyra utbildningschefer och fyra biträdande utbildningschefer som ska leda arbetet med att forma skolledningsteam till den nya skolenhetsorganisationen som införs höstterminen 2021. Efter årsskiftet startar arbetet med rekrytering av rektorer och biträdande rektorer.

Införs höstterminen 2021

Den nya skolenhetsorganisationen införs från höstterminens start 2021.

Läs mer:

Ny organisation från årsskiftet 

Ny skolenhetsorganisation webbplats