Ny metodbok ska sprida verktyg för att stötta ungdomar

Publicerad 3 mars 2022

UngÖst är en verksamhet där flera kompetenser samverkar för att ge stöd till utsatta unga i åldern 10-25 år. Nu har verksamheten utvärderats och resultatet visar att ungdomarna upplever verksamheten som meningsfull och har närmat sig sysselsättning. UngÖst beskriver nu sitt arbetssätt i en metodbok, som riktar sig till andra förvaltningar och kommuner som vill starta en liknande verksamhet.

Samverkan för att ge stöd utifrån ungdomens behov

UngÖst är en enhet i socialförvaltningen Nordost där flera olika kompetenser samverkar för att ge stöd till ungdomar och unga vuxna i åldern 10–25 år som på olika sätt befinner sig i en utsatt situation. De kan till exempel ha problematisk skolfrånvaro, riskera dras in i kriminella gäng, vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtyck eller ha psykisk ohälsa.

 I UngÖst arbetar ungdomsbehandlare och koordinatorer. Utgångspunkten är att alltid utgå från ungdomens behov, bygga upp en relation till ungdomen och stötta i en förändring. Det kan till exempel vara att få stöd att söka bostad, ta hjälp att försöka bli drogfri, få kontakt med vården eller återgå till skola eller söka arbete.

- Vi har samlat viktiga funktioner på utförarsidan i en enhet och sitter i samma lokaler, berättar Danne Larsson, enhetschef UngÖst. Vi har ett nära samarbete med myndighet och andra viktiga aktörer både i och utanför förvaltningen. Det har resulterat i vi är mer effektiva i vårt arbete med målgruppen.

Närmare utbildning eller arbete och stärkt självkänsla

UngÖst har utvärderats av Sweco som följt arbetet under två år.  Resultatet visar bland annat att ungdomar som deltagit i UngÖst har närmat sig utbildning eller arbete/praktik, att ungdomarna upplever UngÖst som meningsfullt och som stärkande för självkänslan och att ungdomsbehandlarna har hjälpt ungdomarna. Siffror visar att 61% av projektets deltagare har återgått i utbildning, 6 % till arbete och 7% till praktik.

I rapporten från utvärderingen får även ungdomar göra sin röst hörd. ”Utan UngÖst hade jag nog inte hamnat på platsen jag är idag. Skulle känna att socialtjänsten inte hade kunnat hjälpa mig då. Vänt mig tillbaka till kriminaliteten. På samma sätt som jag gjorde innan. Kanske t.o.m. mer avancerade kriminella grejer, där går allt snabbt” säger en av ungdomarna.

Utvärderingen visar också att arbete med målgruppen tar tid och att arbetet måste vara långsiktigt. Det gäller också att vara flexibel och anpassa arbetssätt och kontakter efter ungdomens behov. Ett ytterligare resultat är att socialförvaltningens kunskaper om ungdomar i utsatta situationer har ökat och att förvaltningens kostnader har minskat.

Metodbok för att sprida arbetssättet

Nu ger UngÖst ut en metodbok som beskriver arbetssättet och samverkansformen till andra stadsdelar och kommuner.

Målgruppen för metodboken är aktörer som vill starta upp en liknande verksamhet, personal som möter målgruppen i sitt dagliga arbete och aktörer som önskar få fördjupad förståelse för UngÖst. Förhoppningen är att metodboken ska vara ett pedagogiskt och lättillgängligt material som förklarar kärnan i arbetssättet och därmed göra det enklare för andra förvaltningar och kommuner att starta upp en liknande verksamhet. 

Fakta om UngÖst

UngÖst startade som ett europeiskt socialfondsprojekt (ESF) mellan 2016–2019 i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och är sedan 2020 en ordinarie verksamhet. Under perioden 2019-2022 hade verksamheten ytterligare medel från ESF för metodutveckling. Från 2021 har verksamheten utökats med UngAngered för att kunna ge stöd till målgruppen i hela upptagningsområdet för socialförvaltningen Nordost.

Kompetenser och insatser i UngÖst

SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn som vänder sig till unga i åldern 10–18 år.

SIG står för sociala insatsgrupper och är en metod där olika verksamheter samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar i åldern 18-25 år att lämna en kriminell livsstil.

KAA står för kommunernas aktivitetsansvar och innebär att kommunen har ansvar för unga i åldern 16–19 år som inte är inskrivna på gymnasiet.

Ungdomsbehandling är en öppenvårdsinsats där ungdomsbehandlarna arbetar med behandling i kombination med sysselsättningsaktiviteter för unga i åldern 15-24 år.

Kontakt

För frågor om UngÖst, metodboken och utvärderingen, kontakta enhetschef Danne Larsson.