Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Ny organisation för skolenheterna i Göteborg

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 25 juni 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om ny organisation för skolenheterna i Göteborg. Nämnden beslutade också om planen för hur förändringarna ska genomföras.


Den nya skolenhetsorganisationen ska vara hållbar på lång sikt och ge goda förutsättningar att arbeta för ökad likvärdighet mellan skolorna och ökad kvalitet i undervisningen.

Utredningen som ligger till grund för förändringarna av skolenheterna bygger på forskning om hur man bäst organiserar skolor, hur andra kommuner organiserar sina skolor och egna erfarenheter från bland annat rektorer, lärare, elever med flera, säger Anders Andrén, projektledare på grundskoleförvaltningen.

Tilläggsyrkande av L, M, MP, S, V

Politikerna från liberalerna, moderaterna, miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslog några förändringar av förvaltningens förslag till förändringar i ett så kallat tilläggsyrkande. Deras förslag röstades igenom på nämndmötet. I tilläggsyrkandet betonar politikerna bland annat att det är viktigt att även ta hänsyn till lokala behov när det gäller planering av skolenheternas storlek, till exempel geografiska förutsättningar, socioekonomisk situation och pedagogisk inriktning.

Förändringarna införs stegvis

Arbetet med att slå samman skolenheter och skapa grundsärskoleklasser som täcker alla årskurser i alla utbildningsområden börjar under hösten 2020 och ska vara klart till höstterminen 2021.

Under 2021/2022 börjar även arbetet med organisera skolenheterna i sammanhållna stadier, det vill säga i huvudsak förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7 till 9.

Detta innebär att skolval i framtiden enbart kommer att genomföras till förskoleklass och till årskurs sju, om inte elev och vårdnadshavare själva vill byta skola. Förändringen kommer skapa ett sammanhållet lärande på stadens skolor och att skapa kontinuitet i stödinsatser för elever i behov av stöd och hjälp. säger Helene Odenjung (L), ordförande i grundskolenämnden.

Bakgrund

Innan Göteborgs grundskoleförvaltning bildades 2018 var alla skolor organiserade under tio stadsdelar. Skolorna är organiserade i skolenheter, vilket är det begrepp som används i skollagen. Skolenheterna är sinsemellan olika vad gäller storlek, årskursindelning, organisation med mera. Detta gör att förutsättningarna för bland annat undervisning, styrning och ledning och skolval har sett väldigt olika ut.

Grundskoleförvaltningen har utrett skolornas organisation i Skolenhetsutredningen sedan 2019.

Läs mer om ny skolenhetsorganisation

Kontakt:

Helene Odenjung, ordförande grundskolenämnden
Telefon: 031-368 00 11, e-post: helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se

Bengt Randén, förvaltningsdirektör grundskoleförvaltningen
Telefon: 031 – 367 33 07, e-post: bengt.randen@grundskola.goteborg.se

Anders Andrén, projektledare grundskoleförvaltningen
Telefon: 031-366 83 90 Mobil:076-133 09 17
e-post: anders.andren@grundskola.goteborg.se

Kort om ny organisation för skolenheterna:

  • Skolenheterna på skolorna ska bli färre och större. Syftet är att skolenheterna ska få en bättre ekonomi och skapa ett starkt stöd till skolenhetens ledning. Större enheter ska också ge möjlighet till ökat samarbete och lärande mellan lärarna på skolenheten. Målet är att kvaliteten på undervisningen ska öka och elevernas skolresultat ska bli bättre.

  • Grundsärskolans nuvarande enheter ska ersättas av grundsärskoleklasser som täcker alla årskurser i alla utbildningsområden, för ökad likvärdighet mellan geografiska områden och skolor. Tanken är även öka integreringen mellan grundsärskola och grundskola. Enheter för elever med mycket stora behov av stöd blir kvar.

  • Elever som har behov av särskilt stöd får stöd i undervisningen på flera olika sätt utifrån sina egna behov. Särskilda undervisningsgrupper är ett sätt att få stöd. I nuläget är den geografiska spridningen av och tillgången till särskilda undervisningsgrupper olika delar i Göteborgs Stad. Syftet med förändringarna är att skapa större likvärdighet för eleverna i Göteborgs Stad. Tanken är att ge alla eleverna lika goda förutsättningar för inkludering och delaktighet.

  • Skolenheterna ska delas in i huvudsak i förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7 till 9 för att skapa en mer sammanhållen skolgång för eleverna. Det innebär att det blir färre skolval. Man vet från forskningen att en sammanhållen skolgång är en faktor som ger elever större möjligheter att förbättra sina skolresultat.

  • Nuvarande åtta utbildningsområden ska anpassas efter Göteborgs Stads geografiska organisering, regionerna Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.


    ${loading}