Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i april

Publicerad 22 april 2022

Vid nämnden för funktionsstöds senaste möte beslutades om delårsrapport per mars. Verksamheten för kontaktpersoner för vuxna med funktionsnedsättning överförs till nämnden 1 oktober 2022 och förvaltningen redovisade uppdrag kring schema och bemanningsplanering.

Delårsrapport per mars

Nämnden beslutade om delårsrapport per mars. Delårsrapporten ger viktig styrinformation till nämnden och till kommunfullmäktige. Resultatet till och med mars för förvaltningen visar ett överskott om 21,5 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar knappt 0,5 procent av kommunbidraget.

Det är en förbättring med 35,3 mnkr jämfört med februariresultatet på -13,8 mnkr som främst förklaras av minskade sjuklöne- och övertidskostnader i mars. Förvaltningen redovisar nollprognos för helåret.

 Tjänsteutlåtande Delårsrapport januari mars 2022

Verksamhetsövergång avseende kontaktpersonsverksamheten för kontaktpersoner för vuxna med funktionsnedsättning till nämnden för funktionsstöd

Från 1 oktober beslutas verksamheten för kontaktpersoner för vuxna med funktionsnedsättning tillhöra nämnden för funktionsstöd. Tidigare låg verksamheten under de fyra olika socialnämnderna. En förutsättning för att beslutet ska gå att genomföra är att kommunfullmäktige och arkivnämnden fattar beslut som tillåter att de allmänna handlingarna också flyttas över.

Att flytta över verksamheten till nämnden för funktionsstöd gör det möjligt för verksamheten att samverka och kompetensutveckla med andra personer inom förvaltningen för funktionsstöd. Något som gynnar både brukare och personal.

Tjänsteutlåtande Verksamhetsövergång avseende kontaktpersonsverksamheten för kontaktpersoner för vuxna med funktionsnedsättning till nämnden för funktionsstöd

Uppdrag till förvaltningen att redovisa förändringar vid byte av systemet TimeCare inom bostad med särskild service

I mars gav nämnden förvaltningen för funktionsstöd i uppdrag att redovisa om hur systemet för schemaläggning fungerar. Det handlar om systemet TimeCare som Göteborgs Stad haft upphandlat sedan 2007.

När förvaltningen bildades var det tydligt att det var elva olika förvaltningars arbetssätt som varierade i hur man arbetat med schema och bemanningsplanering. Förvaltningen har startat projekt Hållbar bemanning för att bland annat samordna frågor kring bemanning. Nämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Tjänsteutlåtande uppdrag till förvaltningen att redovisa förändringar vid byte av systemet TimeCare inom bostad med särskild service

Nästa möte i nämnden för funktionsstöd

Nämndens nästa möte hålls den 18 maj 2022. Mötet är öppet för allmänheten och du är välkommen att sitta med och lyssna.

Här hittar du information om kommande möten och hur du gör för att boka tolk.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.