Beslut i förskolenämnden 22 september

Publicerad 8 oktober 2021

Den 22 september godkände nämnden delårsrapporten för augusti 2021. Nämnden gav förvaltningsdirektören i uppdrag att analysera svaren i den kommande medarbetarenkäten i de frågor som rör otillbörlig påverkan, hot och tystnadskultur. Förvaltningsdirektören ska också föreslå hur förvaltningen ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Nämnden godkänner delårsrapporten för augusti 2021

Delårsrapporten för augusti visar en positiv avvikelse mot budget om 116,9 miljoner kronor och intäkterna avviker positivt med 74 miljoner kronor mot budget. Det förbättrade resultatet är en följd av pandemin då nämnden fortsatt fått in ersättning för sjuklönekostnad från staten samt att övriga intäkter är högre än budgeterat. Förvaltningen lämnar en positiv prognosavvikelse mot budget om 80 miljoner kronor för helåret.

Analys från resultat i medarbetarenkäten om tystnadskultur och förstärkning av personalens säkerhet

Förvaltningsdirektören får i uppdrag att sammanställa och analysera resultatet de frågor i den kommande medarbetarenkäten som rör otillbörlig påverkan och hot samt tystnadskultur. Analysen ska göras i samverkan med fackliga parter. Förvaltningsdirektören får också i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten är känd och fullt implementerad i hela förvaltningen. Därutöver ska förvaltningsdirektören föreslå hur förvaltningen ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.