Positiv utveckling av betygsresultaten för niondeklassare i Angered

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 14 februari 2018

Höstterminens betygsresultat för eleverna i årskurs nio är klart. På Angereds kommunala skolor är det fler elever som har gymnasiebehörighet jämfört med höstterminen 2016. Även meritvärdet har ökat och andelen elever med godkänt betyg i alla ämnen ligger kvar på samma nivå som höstterminen 2016.

Två skolor som utmärker sig i höstterminens positiva utveckling av betygsresultaten i Angered är Bergums skola och Gårdstensskolan. Båda skolorna ökar markant inom gymnasiebehörighet, godkänt betyg i alla ämnen samt meritvärde.

Systematiskt arbetssätt

På Bergums skola arbetar man kontinuerligt med bland annat elevernas närvaro och ferieskola. Utöver den ordinarie undervisningen erbjuds även stödpass och läxhjälp för de elever som behöver det.
En bidragande faktor till det positiva betygsresultatet för niondeklassarna på Bergums skola är att eleverna haft ordning, trygghet och studiero i flera år. Eleverna har länge diskuterat sina visioner om gymnasiet.

- Att elever har framtidsplaner och mål är givetvis väldigt viktigt, säger George Schedin, rektor på Bergums skola.

Lärarna på Gårdstensskolan har utvecklat ett systematiskt arbete och ett gemensamt förhållningssätt som syftar till att elever ska få det stöd som de behöver. Arbetslag på skolan har arbetat med läslyftets olika delar, vilket lett till en utveckling av bland annat undervisningsmetoder. Rastvakter och skolvärdar har fått ett tydligare uppdrag. Det har lett till att den sociala tryggheten på skolan har ökat, vilket skapar studiero för eleverna.

- Att lärarna har en gemensam syn och arbetar systematiskt tillsammans är en framgångsfaktor, menar Sargon El Khouri, rektor på Gårdstensskolan.

Fortsatt utveckling av elevernas betygsresultat

I syfte att fortsatt utveckla elevernas betygsresultat har sektor utbildning i Angered påbörjat ett språkutvecklingsarbete, något som är unikt i Göteborgs Stad. Just nu utbildas fem personer från stadsdelen till läs -och skrivutvecklare. Planen är att läs -och skrivutvecklarna ska fungera som handledare för alla Angereds kommunala skolor.

- Vi tror att språkutvecklingsarbetet kan öka kunskaperna och bidra till en positiv utvecklingen på våra skolor, säger Lotta Wikström som är chef för sektor utbildning i Angered.

Betygsresultatet för niondeklassare i Angereds kommunala skolor

Göteborgs Stad redovisar betygsresultaten på två olika sätt. Dels redovisas resultaten för alla elever, dels resultatet för alla elever exklusive elever med okänd bakgrund. Med okänd bakgrund menar man elever som är asylsökande, har skyddad identitet eller saknar personnummer. Artikeln bygger på betygsresultat för alla elever i nionde klass i Angereds kommunala skolor.