Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2021

Fotograf: Carina Gran

Publicerad 16 juni 2020

Kretslopp och vatten har lämnat förslag till vatten-, avlopps- och avfallstaxan för 2021. Taxan påverkas bland annat av en ny skatt på att bränna avfall och stora investeringar inom vatten och avlopp.

Kretslopp och vattens verksamhet betalas till största delen av avgifter från kunderna. Avgifterna är beslutade i kommunens vatten-, avlopps- och avfallstaxa. Förvaltningen föreslår ändringar i taxan varje år för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att hämta och hantera avfall, producera och leverera dricksvatten och leda bort avloppsvatten.

Ny skatt på att bränna avfall

I slutet av 2019 beslutade regeringen om en ny skatt på förbränning av avfall. Skatten infördes 1 april 2020 och kommer att höjas stegvis under tre år. Genom att göra det dyrare att bränna avfall är målet på lång sikt att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Den nya skatten innebär att Kretslopp och vattens kostnader för avfallsverksamheten ökar mer än vanligt.

Stora investeringar inom vatten och avlopp

Stora delar av stadens ledningar för vatten och avlopp är gamla och behöver bytas ut och när det byggs mycket nytt i Göteborg behöver många ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Vatten- och avloppstaxan påverkas bland annat av stora investeringar i ledningsnätet, den höga byggtakten i staden och höga exploateringskostnader.


Förslag på höjningar 2021

Kretslopp och vattens förslag är att intäkterna från taxan behöver öka med 10 procent för avfall, 5,5 procent för användning av vatten och avlopp och 10 procent för anläggning (anslutning) av vatten och avlopp. Hur mycket intäkterna behöver öka är inte samma sak som hur mycket avgifterna kommer att höjas, men det ger en indikation.
För ett villahushåll kan förslaget innebära att avfallsavgiften för ett år höjs med ungefär 160 kr (från 1 794 kr till 1 954 kr) och att brukningsavgiften för vatten och avlopp för ett år höjs med ungefär 350 kronor (från 6 384 kr till 6 734 kr) 2021. Förslaget kan innebära att anläggningsavgiften för vatten och avlopp till en villa höjs med ungefär 23 000 kr (från 230 000 kr till 253 000 kr).

Taxorna beslutas under hösten

Detta är ett förslag som ska behandlas av Kretslopp och vattennämnden och som inte är beslutat än. När nämnden efter sommaren tar behandlat ärendet, lämnas förslaget vidare till kommunfullmäktige som tar beslut under hösten och då kommer också information om avgifterna.

Fakta om avfallsförbränningsskatt

Från och med den 1 april 2020 behöver alla som bedriver verksamhet på en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning betala skatt för det avfall som förs in till anläggningen.

Syftet med skatten är att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, uppfylla målet att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland samt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Skatten kommer att bli 125 kr per ton avfall. Skatten införs stegvis och därför är skattesatsen 75 kronor per ton under 2020 och 100 kr per ton under 2021.

Följande avfall är undantagna från skatten:

  • farligt avfall
  • biobränsle
  • animaliska biprodukter
  • avfall som förs in till en samförbränningsanläggning som huvudsakligen producerar material, och där avfallsförbränning ingår i produktionen av materialet under förutsättning att det innehåller en del av avfallet eller dess restprodukter

Läs mer

Information om Kretslopp och vattennämndens verksamhetsnomineringar för åren 2021 till 2023

Beslut om Kretslopp och vattennämndens verksamhetsnomineringar för åren 2021 till 2023

    ${loading}