Nytt från stadsdelsnämndens sammanträde 29 augusti

Publicerad 30 augusti 2017

Vid dagens möte rapporterades det från det öppna förmötet där bland annat Göteborgsförslagen har diskuterats. Vidare en ekonomisk prognos där stadsdelen har ett beräknat underskott på drygt 18 miljoner kronor.

Rapport från Öppet förmöte

Allergianpassad förskola, tvåspråkig undervisning i skola och problem med idrottshallarna i Backa var några av de frågor som rapporterades om från öppet förmöte den 12 augusti.


Betygsstatistik för Norra Hisingens kommunala grundskolor vårterminen 2017

Förvaltningen informerade nämnden om att betygsresultatet försämrats för Norra Hisingens grundskolor vårterminen 2017.

Ekonomisk lägesrapport juni/juli 2017

Utfallet till och med juli är 1,2 mkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med
-18,4 mkr. Den negativa avvikelsen förklaras av fortsatt stora underskott inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och äldreomsorg. Nytt för juli är ett stort underskott inom förskola som förvaltningen inte haft tidigare i år.

Mål- och inriktningsdokument för stadsdelsnämnden Norra Hisingen 2018

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har lämnat ett förslag på mål- och inriktningsdokument för stadsdelsnämnden Norra Hisingen för budgetår 2018. Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Göteborgsförslag - Allergianpassad förskola och skola

Stadsdelsnämnden har behandlat sina första e-förslag från medborgare, så kallade Göteborgsförslag. När det gäller förslaget att skapa en allergianpassad förskola och skola beslutade nämnden att avslå förslaget med motiveringen att förslaget kommer att utredas av stadsdelsnämnderna Majorna-Linné, Centrum och Örgryte-Härlanda.

Göteborgsförslag - Förbättra utomhus- och trafikmiljöerna vid Bärbyskolan!

Stadsdelsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget.

Göteborgsförslag - Trygga den tvåspråkiga grundskoleundervisningen i Göteborg

Stadsdelsnämnden beslutade utreda förslaget tillsammans med stadsdelsnämnderna Lundby och Västra Hisingen.

Selektivt föreningsbidrag för perioden september till och med december 2017

I Norra Hisingen har 13 föreningar lämnat in totalt 24 ansökningar om selektivt föreningsbidrag. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till beslut om fördelning av 142 971 kronor utifrån Anvisningar för selektiva föreningsbidrag.

Uppdrag avseende revidering av anvisningar för selektivt föreningsbidrag och delegering av beslutanderätt avseende bidrag till föreningar

Stadsdelsnämnden återremitterade revideringen av anvisningar för selektivt föreningsbidrag och vill se en tydligare skrivning om aktivt jämställdhetsarbete och arbete med mångfald. Nämnden delegerade beslutanderätten för bidrag till föreningar till stadsdelsdirektören.

Begäran om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Backaskolan

Stadsdelsnämnden beslutade att begära investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Backaskolan hos kommunstyrelsen.

Yttrande angående tillsyn om solskydd på förskolegårdar

Miljöförvaltningen överväger att ställa krav på stadsdelarna att utföra en inventering av samtliga förskolor i stadsdelen gällande solskydd och utreda vilka möjliga åtgärder som krävs på de förskolor där solskyddet brister. Stadsdelsförvaltningen anser att ett första steg för att förbättra solskyddet på förskolorna bör komma från Miljöförvaltningen i form av checklistor och stödmaterial med goda exempel på hur man i stadsdelarna kan arbeta med solskydd på förskolegårdarna innan krav på inventering införs. Stadsdelsnämnden ställde sig bakom stadsdelsförvaltningens förslag till yttrande till miljöförvaltningen.

Yrkande om lokal för fritidsverksamhet för ungdomar 16-19 år

Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, moderaterna, liberalerna och centerpartiet har inkommit med ett yrkande gällande lokal för fritidsverksamhet för ungdomar 16-19 år. Stadsdelsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med representanter för ungdomarna undersöka och ta fram förslag på lokal som lämpar sig som mötesplats för verksamheten UNG i Norra Hisingen.