Det här pratade politikerna om - artikel från senaste mötet i Angereds stadsdelsnämnd

Publicerad 27 september 2019

På nämndmötet 24 september fick politikerna information om medborgarkontoren i Angered. Politikerna pratade bland annat om uppföljningsrapporten för augusti och om ett förslag om att bilda ett naturreservat i Lärjeåns dalgång.

Medborgarkontoren - hjälp till självhjälp

På nämndmötet berättade samhällsvägledare om medborgarkontoren i Angered centrum och Hammarkullen. På medborgarkontoren får invånarna hjälp med bland annat frågor om kommunens verksamheter, att förstå olika myndighetsbeslut, ansöka om förskoleplats och mycket mer. Samhällsvägledarna arbetar med hjälp till självhjälp, vilket innebär att de stöttar invånarna för att på sikt kunna klara av sina ärenden på egen hand.

Politikerna tyckte att de insatser som görs på medborgarkontoren är mycket värdefulla för invånarna i Angered.

 

Det ekonomiska läget i Angered

Under våren 2019 har förvaltningen haft höga kostnader, bland annat för placeringsärenden, som har påverkat förvaltningens ekonomi negativt. I maj månads uppföljningsrapport visade förvaltningen en negativ prognos för helåret. Då fattade nämnden beslut om en rad åtgärder för att få en budget i balans*. Några av dessa åtgärder var inköpsrestriktioner, anställningsrestriktioner, vikariestopp inom ej-lagstyrd verksamhet och ett större omställningsarbete för att minska antalet tjänster.

På nämndmötet den 24 september presenterades uppföljningsrapporten för augusti månad. Rapporten visar att stadsdelsförvaltningen Angered har en fortsatt resultatförsämring men att den negativa avvikelsen har minskat jämfört med tidigare månader. Ett omfattande arbete med handlingsplanerna och dess åtgärder genomförs i enlighet med nämndens beslut.

Prognosen från föregående rapport kommer att ligga kvar men revideras när vi vet mer kring effekterna från beslutad handlingsplan.

Inför nästa år, 2020, finns ytterligare ett behov av att göra sparåtgärder på grund av att Göteborgs Stad har högre kostnadsutveckling än intäkter. Förvaltningen förbereder sig och kommer genomföra ett externt utredningsuppdrag för att identifiera möjliga anpassningar som eventuellt beslutas i samband med Göteborgs Stads budgetbeslut.

 

Naturreservat i Lärjeåns dalgång

Lärjeåns dalgång är omgiven av värdefulla betesmarker, vattendrag och lövskog. Området har höga natur- och friluftsvärden som idag påverkas på olika sätt av människor och industriverksamhet. För att kunna bevara områdets höga natur- och friluftsvärden och skydda den biologiska mångfalden behöver området långsiktigt skydd. Under nämndmötet godkände politikerna ett förslag om att skapa ett naturreservat i Lärjeåns dalgång för att skydda området från exploatering.

 

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

·       Samverkansavtal om Hälsotek i Angered 2020 - 2021

·       Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism

·       Förslag till ny avfallsplan

 

Öppna möten och sammanträden

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

Vid nämndmötet ställdes inga frågor till politikerna.

 

Mer information hittar du i nämndens protokoll

Mer information om nämndens möte hittar du i protokollet från stadsdelsnämndens möte den 24 september 2019. Protokollet publiceras när det justerats, vilket kan ta några dagar efter beslutet. Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

 

Möten i nämnden

Under hösten 2019 kommer stadsdelsnämnden att ha möten 22 oktober, 26 november och 17 december.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält (M), ordförande för stadsdelsnämnden, 070-996 03 00

Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

 

*Budget i balans syftar på en budget där utgifter och inkomster är lika stora, det vill säga när förvaltningen varken får ett överskott eller underskott av pengar.