Den 8 september är det Internationella Fysioterapins dag – träffa Amelie Carlsson som är fysioterapeut

Publicerad 8 september 2022

Hallå där Amelie Carlsson! Den 8 september är det Internationella Fysioterapins Dag i Sverige och hela världen. Det finns ungefär 130 legitimerade fysioterapeuter i Göteborgs Stad. Du är en av dem. Berätta vad en fysioterapeut kan och gör för våra invånare.

Vad arbetar en fysioterapeut med?

Amelie Carlsson, fysioterapeut— Vi har fokus på människan i rörelse. Fysioterapeuter har kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdom och skada och att rehabilitera så patienten uppnår bästa möjliga individuella funktionsförmåga. Vi arbetar med bland annat fysisk aktivitet och träning som medel för att hjälpa patienten att bibehålla och förbättra hälsa och rörelse genom hela livet.

Vilka besvär har era patienter och hur kan ni hjälpa dem?

— Vi har patienter i alla åldrar, med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar och patienter som senare i livet drabbats av sjukdom eller skada.

— Våra patienter har ofta sjukdomar eller skador i nervsystemet, i andningsorganen, cirkulationssystemet eller rörelsesystemet. Vanliga behandlingar kan vara träning efter skada, operation eller sjukdom, förflyttningsträning, andningsträning, hjälpmedelsutprovning och behandlingar i smärtlindrande eller symtomlindrande syfte. Vi arbetar också mycket med att utbilda och instruera omsorgspersonal.

Vad är det bästa med att vara fysioterapeut?

— När jag ser att insatserna ger patienten möjlighet att leva sitt liv mer självständigt. Det kan vara skillnaden som gör att man kan bo kvar i sin bostad, klara sig med mindre mängd hemtjänst, eller kunna komma ut och gå en solig dag. Det innebär såklart stort mervärde, både för individens livskvalitet och på samhällelig nivå.

— Att arbeta som fysioterapeut i hemsjukvården ger också en alldeles unik möjlighet till förståelse för patientens livssituation och behov av insatser. Jag tänker på alla de gånger jag besökt en patient i tron om att jag är där i ett ärende som väl hemma hos patienten visar sig bli något helt annat. Det kan exempelvis komma en remiss med önskemål om rehabilitering efter axelfraktur, där behandlingsinsatsen snabbt behöver riktas mot patientens fallproblematik. Det kräver såklart viss flexibilitet och öppenhet, vilket jag tycker gör arbetet ännu roligare, och det är väldigt givande att veta att vi kan göra så stor skillnad för våra patienter!

Fakta om fysioterapeut

Självständigt – i samarbete med andra

Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering. I kommunen arbetar vi i team med arbetsterapeuter och sjuksköterskor, i nära samarbete med omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, enhetschefer och anhöriga till patienten. Vissa av insatserna kan vi ordinera eller delegera till omvårdnadspersonal.

På vetenskaplig grund

Fysioterapeuter arbetar evidensbaserat, det vill säga efter bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Det innebär att vi kombinerar vetenskaplig kunskap med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål.

Stärka patienten

Fysioterapeuter utgår från patientens egna resurser. Vi tar tillvara på patientens förmåga till egenvård och stärker tilltron till dennes förmågor. Insatser för att stärka patientens motivation är ett viktigt inslag i arbetet eftersom resultatet av en behandling till stor del beror på patientens egen delaktighet.

Förebyggande och hälsofrämjande

Förutom rehabiliterande insatser så har fysioterapeuter särskild kompetens att arbeta hälsofrämjande för att stärka det friska och fungerande och förebygga ohälsa. Ett vanligt förekommande arbetsområde för fysioterapeuter inom kommunen är exempelvis att förebygga fall hos äldre genom att erbjuda balans- och styrketräning. Inom ett antal vård och omsorgsboenden i Göteborgs Stads bedriver vi fysioterapeuter träning enligt HIFE; High Intensity Functional Exercise program, som är ett evidensbaserat träningsprogram med syfte att förbättra benmuskelstyrka, balans, gång- och förflyttningsförmåga.

När vi får träffa våra patienter i ett tidigare skede får vi också möjlighet att förebygga sjukdom och skada och på så sätt stödja ett aktivt, hälsosamt och självständigt liv!

Fysioterapeuter finns inom både offentlig och privat sektor. Du behöver inte remiss för att träffa oss, du kan själv boka besök exempelvis på din primärvårdsrehab.

Fysioterapeut eller sjukgymnast?

Fysioterapeut är ett legitimationsyrke med skyddad yrkestitel. Tidigare hette yrket sjukgymnast. Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.