Planer för bostadsbyggande och föreningsbidrag diskuterades på senaste nämndmötet i Angered

Publicerad 5 april 2017

På nämndmötet den 28 mars pratade politikerna bland annat om planer för bostadsbyggande.

Planer för att bygga fler bostäder i Gårdsten

Bostadsbristen är stor i hela Göteborg och det kommer att byggas mycket de närmaste åren. I Angered kommer det bland annat att byggas i Gårdsten.

Det finns planer som gör det möjligt att bygga cirka 400 nya bostäder och en ny skola i nordöstra Gårdsten samt bostäder och verksamheter i Gårdstens centrum. Det ska bli både bostadsrätter och hyresrätter.

- Allt som handlar om stadsutveckling och byggande av bostäder är bra för Angered och angedsborna, förklarade nämndens ordförande Ali Mooeni (S).

Avgifter vid uthyrning av lokaler på Kulturhuset Blå Stället

Kulturhuset Blå Stället hyr ut sina lokaler till föreningar, politiska partier, privatpersoner och ordnar konferenser. Politikerna fattade beslut om att höja priset med 4,5 %. Ökningen omfattar dels en uppräkning av kostnaden, dels har Blå Stället investerat i ny teknisk utrustning i lokalerna.

Ansöka om pengar för att utveckla Kulturskolan Angered

Kulturskolorna i Göteborg vill söka pengar tillsammans för att utveckla verksamheterna. Pengarna vill de använda till olika projekt i stadsdelarna för att:

• Utveckla förutsättningarna för ungas inflytande och delaktighet

• Utveckla utbudet för ungdomar 15-19 år

• Utveckla utbudet inom visuell konst

Politikerna i nämnden beslutade att vara med i den gemensamma ansökan om utvecklingsstöd.

Föreningsbidrag

Politikerna i nämnden beslutade att ge Angereds Simklubb 45 000 kr som riktat stöd för att ha simskoleverksamhet för barn och ungdomar 6-18 år under skollov 2017.

Politikerna i nämnden beslutade att ge Bergums Bygdegårdsförening 17 000 kr i verksamhetsstöd för 2017.

Politikerna i nämnden beslutade att ge Gunnilse gamla småskola 14 000 kr i verksamhetsstöd för år 2017.

Politikerna i nämnden beslutade att ge föreningen Caritas Angered 55 000 kr i verksamhetsstöd för 2017.

Det ska vara säkert för patienter i Angered

Förvaltningen har arbetat för att höja kvaliteten på vården för patienterna och det finns en hemsjukvårdsläkare. Hemsjukvårdsläkaren kan göra besök hemma hos patienterna vilket är positivt. Förvaltningen måste arbeta för att färre ska ramla och slå sig. Förvaltningen behöver också arbeta mer systematiskt när det kommer in synpunkter eller när något händer, så att det som inte är bra kan förbättras.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan stadsdelsnämnden Angered och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Politikerna i nämnden beslutade att ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan stadsdelsnämnden Angered och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission för verksamheten Bostad Först.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

 • Uppföljningsrapporten för februari 2017
 • Revisionsberättelsen och revisionsredogörelsen
 • Kameraövervakning i Göteborgs Stad
 • Nyttorealisering av digitalisering
 • Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende
 • Information om åldersuppskrivningen av ensamkommande barn
 • Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering
 • Miljöprogrammets handlingsplan
 • Ett förslag att införa utmaningsrätt
 • Ett förslag att bestämma om dubbelbemanning i skolor
 • Ett förslag om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år
 • Program för alkohol-, narkotika-, dopinging- och tobaksområdet
 • Förslaget till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten (Lagen om valfrihet - LOV)
 • Ett förslag att införa jämlikhetsperspektiv i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtanden
 • Handläggningstiderna inom socialtjänsten

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En kvinna från Gunnilse berättade att det finns en grupp, som arbetar för att bevara den gamla miljön runt byn och kyrkan. De vill att området ska bevaras som mötesplats och bli en kulturpark. Gruppen har lämnat in ett förslag om detta till ”Göteborgsförslaget” där alla som vill kan rösta för förslaget. Hon berättade även att byggtrafiken i området stör bland annat begravningar.

Stadsdelens utvecklingsledare Stadsutveckling berättade att det är Byggnadsnämnden som bestämmer om hur planen för det som byggs i området.

Politikerna förklarade att de förstår problemen och stöder befolkningen i Gunnilse. De förstår också att det finns olika intressen när man måste bygga bostäder och skolor. De kommer att kontakta politikerna i Byggnadsnämnden.

En man frågade om Gunnareds äldreboende och brukarrådet. Han berättade att problemen på äldreboendet finns kvar. Han ville att politikerna ska besöka Gunnareds äldreboende igen och fråga om man känner till Brukarrådet.

Nämndens ordförande berättade om det besök politikerna gjort på äldreboendet.

Chefen för äldreomsorgen lovade att ta hand om frågan om vad som hänt med brukarrådet och återkomma med besked.

En kvinna från föreningen Caritas berättade om att hon två gånger varit med på stadsdelens föreningsdialoger. Hon frågade om meningen med föreningskvällarna. Hon tyckte att det borde varit fler politiker som träffade föreningarna. Hon undrade även över varför Caritas inte får mer i föreningsstöd från nämnden.

Nämndens andre vice ordförande berättade att stadsdelsnämnden Angered är den nämnd i Göteborg som ger mest bidrag till föreningar och att det är många föreningar som vill ha stöd.

Den tillförordnade stadsdelsdirektören berättade att syftet med föreningsdialogerna är att stadsdelens tjänstemän och politiker ska få möjlighet att lyssna på vad föreningarna tycker i olika frågor.

Möten med stadsdelsnämnden

Under 2017 sammanträder politikerna i nämnden den 26 april, 30 maj, 21 juni, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, tf stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Handlingar och protokoll från Angereds stadsdelsnämnd hittar du på goteborg.se