VA- och avfallsavgiften för 2019 är beslutad

Publicerad 30 november 2018

VA-avgiften höjs med sju procent i genomsnitt och avfallsavgiften höjs med 3,5 procent 2019. Höjningarna beror bland annat på stora investeringsbehov och att Göteborg växer. Beslutet fattades av kommunfullmäktige 22 november.

Kommunfullmäktige har fastställt Kretslopp och vattens förslag på höjningar av avfalls- och VA-avgiften. Avgiften för vatten och avlopp – VA – höjs med sju procent för en genomsnittlig kund (se höjning för villa respektive flerbostadshus nedan). Det är en höjning som är lite högre än vad den brukar vara, vilket vi har skrivit om här. Avfallsavgiften höjs med 3,5 procent, vilket är ungefär samma som tidigare år och beror på ökade kostnader för insamling och behandling av avfall. Höjningen av avfallsavgiften kommer endast att tas ut på viktavgiften för att uppmuntra sopsortering och avfallsminskning.

Avgifterna anpassas varje år

Göteborgs avfalls- och VA-verksamhet finansieras av avgifterna som göteborgarna betalar. De avgifter som tas ut motsvarar de totala kostnaderna för våra tjänster.

Inför varje år beräknas kostnaderna för avfall och VA. Det finns olika anledningar till att avgifterna behöver höjas. Kostnader för personal, material och tjänster påverkas av ökade kostnader och en stark marknad i Göteborgsregionen. Det finns också stora investeringsbehov inom VA, som att förnya och underhålla vatten- och avloppsledningarna och våra anläggningar. Den höga byggtakten och ökande befolkningen i Göteborg påverkar också avgifterna 2019 och framåt. VA-avgiften sänktes 2017 och var därefter oförändrad 2018 vilket också är en anledning till att VA-avgiften behöver höjas mer än vanligt 2019.

Det här får du för din VA-avgift

VA-avgiften täcker kostnaderna för att producera dricksvattnet och rena avloppsvattnet, de tunnlar och rör som leder vattnet, alla anläggningar som vattenverk, vattentorn och pumpstationer samt kostnader för administration, planering och information.

VA-avgiften består av en fast grundavgift och en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde som fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek (och dagvattenservisens storlek för de som har den tjänsten). Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du använder.

Det här får du för din avfallsavgift

I avfallsavgiften ingår insamling, transport och behandling av mat- och restavfallet. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel, och restavfallet förbränns och omvandlas till energi och värme. Det som inte går att omvandla till energi och värme läggs på deponi. Även insamling och behandling av farligt avfall ingår i taxan. Utöver detta ingår även driften av Göteborgs återvinningscentraler och skötsel av nedlagda deponier samt kostnaden för sopkärl, säckar och påsar.

Din avfallsavgift består av en fast årsavgift och en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket dina sopor väger. Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom i Södra skärgården.

För att uppmuntra till hållbara lösningar är vissa tjänster billigare. Ett exempel på detta är att vi inte har någon viktdebitering på matavfall.

Så mycket innebär höjningen i kronor

Villahushåll

VA-avgiften: Den fasta avgiften varierar beroende på antal vattenmätare och storleken på dagvattenservisen. Den rörliga avgiften höjs från 14,60 kr/m3 till 15,50 kr/m3. För ett genomsnittligt villahushåll[1] innebär höjningen av VA-avgiften med 7,1 procent ungefär 400 kronor mer om året (fast och rörlig avgift inräknat).

Avfallsavgiften: För ett villahushåll[1] med utsortering av matavfall innebär en höjning av avfallsavgiften med 3,5 procent ungefär 54 kronor mer om året. För ett villahushåll[2] utan utsortering av matavfall innebär höjningen ungefär 82 kronor mer om året.

Flerbostadshus

VA-avgiften: Den fasta avgiften varierar beroende på antal vattenmätare och storleken på dagvattenservisen. Den rörliga avgiften höjs från 14,60 kr/m3 till 15,50 kr/m3. För ett genomsnittligt flerbostadshus[2] innebär höjningen med 6,7 procent ungefär 200 kronor mer om året per lägenhet (fast och rörlig avgift inräknat).

Avfallsavgiften: För ett flerbostadshus[3] med utsortering av matavfall innebär höjningen av avfallsavgiften med 3,5 procent ungefär 55 kronor mer om året per lägenhet. För ett flerbostadshus[4] utan utsortering av matavfall blir höjningen ungefär 89 kronor mer om året per lägenhet.

Södra skärgården

VA-avgiften: Se ovanstående exempel.

Avfallsavgiften: För villahushåll med utsortering av matavfall i Södra skärgården innebär avfallsavgiften 50 - 65 kronor mer om året, beroende på kärlstorlek. För villahushåll utan utsortering av matavfall i Södra skärgården innebär avfallsavgiften 65 - 85 kronor mer om året, beroende på kärlstorlek.

Mer information i januari 2019

I januari 2019 kommer ded fullständiga taxorna att publiceras på goteborg.se. Där kan du se exakta avgifter för Kretslopp och vattens VA- och avfallstjänster.

Här kan du se de samlade taxorna som pdf:er

Avfallstaxa 2019

VA-taxa 2019

[1] Ett villahushåll med en tomtyta på 800 m2 som är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Exempelhushållet har den minsta sortens vattenmätare som kallas qn2,5 och en årlig vattenförbrukning på 150 m3.

[1] Villahushåll med ett 190-liters restavfallskärl med hämtning var 14:e dag och lämnar 254 kg/år samt en matavfallssäck med hämtning en gång i veckan.

[2] Villahushåll med ett 190-liters kärl för blandat avfall med hämtning var 14:e dag och lämnar 386 kg/år.

[2] Ett flerbostadshus med 15 lägenheter. Fastigheten är 800 m2 stor och är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Exempelfastigheten har två vattenmätare av storlek qn2,5 och en årsförbrukning på 2 000 m3.

[3] Ett av 30 lägenhetshushåll i ett flerbostadshus som delar på fyra 600-liters restavfallskärl och två 140-liters matavfallskärl med hämtning varje vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 260 kg avfall per hushåll.

[4] Ett av 30 lägenhetshushåll i ett flerbostadshus som delar på sex 600-liters kärl för blandat avfall med hämtning varje vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 419 kg avfall per hushåll.