Stadsdelsnämnden Angereds sista ordinarie möte

Illustration av människor i olika åldrar och texten "det här pratade nämnden om - en artikel om stadsdelsnämndens senaste möte".

Publicerad 18 december 2020

På Angereds nämndmöte den 14 december fick politikerna bland annat information om arbetet med covid-19, och om de skärpta nationella råden som gäller från 14 december. Nämnden diskuterade också ett förslag om ett nytt äldreboende i Rannebergens centrum. Mötet var det sista ordinarie för stadsdelsnämnden i Angered. I februari har nämnden sitt formellt sett allra sista möte där bland annat årsbokslutet presenteras.

Information om hur förvaltningen arbetar med anledning av covid-19

Under nämndmötet fick politikerna information om hur Göteborgs Stad och stadsdelsförvaltningen Angered arbetar med covid-19.

Skärpta nationella råd från 14 december

Från och med 14 december gäller skärpta nationella råd om allas ansvar att förhindra smittspridning. Samtidigt upphävdes de lokala allmänna råd som gällt i regionerna.

De skärpta nationella råden gäller övergripande tre punkter:

  • Begränsa ditt umgänge till en mindre krets.
  • Res säkert.
  • Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta.

Tillfälligt besöksförbud på äldreboenden

I början av december blev det möjligt för Folkhälsomyndigheten att utfärda besöksförbud på äldreboenden. Göteborgs Stad har ansökt om och fått beviljat ett tillfälligt besöksförbud på Göteborgs äldreboenden. Besöksförbudet gäller 13–22 december 2020. Beslutet omfattar både kommunala och privata utförarna.

Mer information

goteborg.se/covid19 finns information om hur Göteborgs Stad arbetar med anledning av covid-19.

Redovisning av trygghetsarbetet

Politikerna fick information om det trygghetsarbete som gjorts i Angered under hösten. Fokus låg på den förstärkta avhopparverksamheten, våldsförebyggande arbete, uppföljning av orosanmälningar och förstärkt arbete mot otillåten påverkan.

Projekt Otillåten påverkan fick tidigare i december pris för sitt arbete. Tillsammans med Polisen deltog projektet i tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA), och hamnade på tredje plats. I oktober i år fick projektet pris av Brottsförebyggande rådet (Brå) i den svenska deltävlingen.

Nytt äldreboende i Rannebergens centrum

Stadsdelsnämnden diskuterade ett förslag om att bygga ett nytt äldreboende i Rannebergens centrum. Förslaget på äldreboendet består av 70 lägenheter, alla utrustade med pentry och tvättmaskin, och gemenskaps- och personalytor samt hemtjänstlokaler. Några av boendena har även möjlighet till parboende.

Förslaget var att stadsdelsnämnden godkänner inhyrning av det planerade Vård
och omsorgsboendet i Rannebergens centrum. Stadsdelsnämnden godkände förslaget.

Information om stadsutveckling

Politikerna fick information om en översiktsplan för Göteborg. Där står det att Spadegatan i Angered är ett av de områden som föreslås göras om från verksamhetsmark till blandad stadsbebyggelse.

Nämnden fick också information om att Bostadsbolaget köper Hammarkulletorget av Göteborgs Lokaler vid årsskiftet 2020/2021. Köpet är en del i Framtiden koncernens ”Strategi i utvecklingsområden”.

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Uppföljningsrapport november 2020
  • Redovisning av kostnadsutvecklingen för köpt vård och boende
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Uppföljning av åtgärdsplan utifrån stadsrevisionens tidigare granskningar
  • Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020

Stängt möte för att minska risken för smittspridning

Stadsdelsnämndens möte den 14 december var stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Stadsdelsnämndens sista ordinarie möte

Stadsdelsnämndens möte måndag 14 december var nämndens sista ordinarie möte. I februari har nämnden sitt formellt sett allra sista möte där bland annat årsbokslutet presenteras.

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, 070-996 03 00
Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör, telefon 031-365 24 42