Beslutat av Social resursnämnd 18 mars 2020

Publicerad 18 mars 2020

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Observera att vissa beslut inte är formellt fastställda förrän protokollet är justerat.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Ekonomisk lägesrapport för februari 2020

Social resursnämnd godkände förvaltningens ekonomiska lägesrapport för februari 2020. Resultatet för januari till och med februari är 2, 3 miljoner kronor, vilket är 4,1 miljoner kronor bättre än budget. Flera intäktsfinansierade verksamheter har liksom förra året negativa avvikelser mot budget.

Prognosen för hela året är 5 miljoner kronor. Negativa avvikelser inom de intäktsfinansierade verksamheterna balanseras med en förvaltningsgemensam reserv.

Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023

Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads handlingsplan för finskt förvaltningsområde. Förslaget har skickats ut på remiss till flera kommunala nämnder, ett antal råd i Göteborgs Stad samt Ungdomsfullmäktige och organisationen Sverigefinska pensionärer. Social resursnämnd har fått möjlighet att svara på remissen.

Planen ska skapa tydlighet och säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning kring de nationella minoriteternas rättigheter. Planen innehåller ett övergripande mål, fem delmål och 17 insatser kopplade till delmålen.

Förvaltningen anser att planen är välskriven och att den grundligt täcker in de skyldigheter som omfattas av lagstiftningen, men har några synpunkter. Det handlar bland annat om att förtydliga hur samordning kan ske i staden för att säkra likvärdigheten.

Förvaltningen anser också att planen bör fördjupas mer kring hur nämnderna och staden ska rekrytera personal med språklig kompetens och underhålla den snarare än att de ska göra det.

Social resursnämnd beslutade att tillstyrka Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023

Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera handlingsplanen för nationella minoriteter. Förslaget har skickats ut på remiss till ett flera kommunala nämnder, ett antal råd i Göteborgs Stad, Ungdomsfullmäktige samt ett antal föreningar. Social resursnämnd har fått möjlighet att svara på remissen.

Planen ska förstärka arbetet med minoritetsfrågor i Göteborgs Stads verksamheter och undanröja de hinder som idag begränsar att de nationella minoriteterna har tillgång till sina rättigheter. Planen innehåller ett övergripande mål, fem delmål och sammanlagt 13 insatser kopplade till delmålen.

Social resursförvaltning anser att planen är välskriven och att delmålen täcker in olika delar som omfattas av lagstiftningen, men har några synpunkter. Förvaltningen menar att det övergripande målet är något svårt att förhålla sig till. En annan synpunkt handlar om hur samordning kan ske i staden för att säkra likvärdigheten.

Social resursnämnd beslutade att tillstyrka Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Svar på remiss - Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2020–2026

Fastighetsnämnden har begärt att Social resursnämnd tillsammans med ett antal andra nämnder och styrelser yttrar sig om fastighetskontorets förslag till program för bostadsförsörjning 2020–2026.

Social resursnämnd anser att Fastighetskontorets program ger en samlad bild av stadens behov, efterfrågan och utmaningar för olika grupper på bostadsmarknaden i Göteborg. Det är särskilt bra att programmet beskriver den strukturella hemlösheten och dess konsekvenser.

I programmet finns fyra olika strategier för att nå det övergripande målet att trygga tillgången till goda bostäder för alla göteborgare. Vad de gäller strategi nummer två, att Göteborgs Stad i samverkan med marknadens aktörer ska möjliggöra ett varierat utbud av bostäder såväl vad det gäller upplåtelseformer, hustyper som pris- och hyresnivåer, vill Social resursnämnd ha ett tillägg som omfattar storlek på bostaden. Detta för att öka attraktiviteten i områden och göra det möjligt att bo kvar även när livet förändras.

Social resursnämnd tillstyrker Fastighetskontorets förslag till program för bostadsförsörjning 2020–2026 under förutsättning att synpunkter och förslag som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas.

Svar på remiss om förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorg

I kommunfullmäktiges budget 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda införandet av lagen om valfrihet (LOV) inom äldreboende. Social resursnämnd är bland de som ska ge sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Social resursförvaltning har ställt sig positiv till utredningen om valfrihetssystem enligt LOV äldreboende. Ett införande av ny nämndorganisation i staden 2021 kan innebära praktiska utmaningar i att hantera förberedelsearbetet och förvaltningen föreslog därför att senarelägga införandet till november 2021.

Social resurs driver två äldreboenden för vuxna med missbruksproblematik. Dessa omfattas inte om LOV inom äldreboende införs.

Social resursnämnd beslutade inte enligt förvaltningens förslag till beslut utan avstyrkte utredningen att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende.

Svar på remiss om att utveckla och kostnadseffektivisera tolktjänster

Social resursnämnd beslutade att i sitt remissyttrande avstyrka en motion från Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att utveckla och kostnadseffektivisera tolktjänster i Göteborgs Stad.

I motionen föreslås att nämnden för Intraservice i samarbete med Social resursnämnd och andra berörda instanser utreder hur appar med talsyntes skulle kunna användas och utvecklas för tolktjänster inom staden.

Social resursförvaltning skriver i yttrandet att det är viktigt att arbeta kostnadseffektivt och att det är positivt med digital utveckling, men att det finns risker. Det är viktigt att säkerställa informations- och rättssäkerheten om digitala lösningar införs. Brister i detta kan få konsekvenser för individen men även leda till att det fattas felaktiga beslut.

I Sverige har myndigheter, sjukvård och andra offentliga organ ett lagstadgat ansvar att vid behov anlita tolk. Rätten till tolk har betydelse inte bara för offentlig sektors effektivitet och rättssäkerhet, utan även för samhällets mer övergripande integrationspolitik.

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige och utifrån ett barnrättsperspektiv är det avgörande att rättssäkra och fungerande tolkning kan tillhandahållas för att minimera risken för att barn nyttjas för tolkning.

Svar på remiss – motion om att inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor

Social resursnämnd avstyrkte en motion från FI om att inrätta en kommunal haverikommission vid mäns våld mot kvinnor och att sända svaret till Stadsledningskontoret.

Förvaltningens undersökning visar att det finns lagstiftning som reglerar vilken myndighet (Socialstyrelsen) som har i uppdrag att göra utredningar vid grovt våld eller dödligt våld i nära relationer. Det finns också redan upprättade system för granskningar av sådana fall. Det har gjorts och pågår granskningar av Göteborgs Stads eget arbete på området, samt forskning i ämnet som ytterligare kommer öka stadens kunskap.

Utifrån detta bedömer förvaltningen att förslaget om att inrätta en haverikommission om mäns våld mot kvinnor bör avstyrkas.

Svar på motion om öppna serveringsområden

Emmali Jansson och Martin Nilsson, miljöpartiet, har lämnat en motion som föreslår öppna serveringsområden vid exempelvis festivaler. Social resursnämnd avstyrkte motionen. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att genomföra motionens förslag utifrån alkohollagens bestämmelser.

Beslut om nedläggning av Älgens korttidshem

Social resursnämnd godkände förvaltningens förslag om nedläggning av Älgens korttidshem.

Social Resursförvaltning har sex korttidshem som korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS. I dag har fyra av sex korttidshem för låg beläggning, vilket inte är ekonomiskt försvarbart och påverkar verksamheterna negativt. Antalet beslut om korttidsvistelse enligt LSS minskar i staden och de beslut som fattas har färre antal dygn per år jämfört med tidigare. Antalet korttidshem behöver anpassas till stadsdelarnas efterfrågan av insatsen korttidsvistelse.

Därför har förvaltningen föreslagit att Älgens korttidshem läggs ner och att gäster och medarbetare flyttas till andra korttidshem.

Förlängt IOP-avtal för personligt ombud

Social resursnämnd beslutade att förlänga avtalet för personliga ombud med stiftelsen Bräcke diakoni enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP) under perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2022.

Personliga ombud vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv. De vänder sig även till personer som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakter med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin samt andra myndigheter.

Personligt ombud spelar en stor roll för personer med psykiska funktionshinders möjligheter att få det ekonomiska, sociala och medicinska stödet från samhället de har rätt till.

Bräcke diakoni prioriterar stöd till klienter med hemmavarande barn och personer som hotas av vräkning från sin bostad. Det vräkningsförebyggande arbetet kan spara stora samhällskostnader och samtidigt förhindra mycket mänskligt lidande. Personligt ombud har under 2019 hjälpt 15 personer som riskerat att stå utan bostad.

Ny ledamot i Dalheimers hus delaktighetsråd

Social resursnämnd utsåg Funktionsrätts nominerade ledamot Ove Haugen från Hjärnkraft till ny ledamot i Dalheimers hus Delaktighetsråd.

Återrapport handlingsplan för arbetsmiljön inom Bostad Först

Den 23 september fick förvaltningen i uppdrag av Social resursnämnd att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön inom Bostad först. Handlingsplanen skulle följas upp efter 6 månader. Förvaltningen har under hösten genomfört ett omfattande utvecklingsarbete avseende arbetsmiljön för Bostad först. Både medarbetarenkäten som genomfördes i november 2019 och den psykosociala arbetsmiljöronden som genomfördes i februari 2020 visar på en positiv utveckling.

Social resursnämnd antecknade informationen till protokollet och förklarade uppdraget från 2019-09-23 §210 fullgjort.

Årsrapport - arbete med EU-medborgare

Social resursnämnd godkände förvaltningens Årsrapport – arbete med EU-medborgare. 

Årsrapporten innehåller en kort tillbakablick av åren som förvaltningen och idéburen sektor tillsammans har arbetat med insatser och uppdrag riktat mot målgruppen utsatta EU-medborgare, papperslösa och tredjelandsmedborgare. I rapporten beskrivs utvecklingen som skett under åren och hur samverkan med idéburen sektor och den egna och andra förvaltningar inom Göteborgs stad bedrivs idag.

Efter några år med enskilda IOP-avtal har ett fördjupat samarbete utvecklats. Som ett exempel kan nämnas att Uppsökarenheten från Social resursförvaltning numera bedriver uppsökande arbete tillsammans med personal från både Frälsningsarmén och Räddningsmissionen och att Fastighetskontorets markförvaltare har blivit en betydelsefull aktör och samverkar med de olika verksamheterna.

Med hjälp av avtalen kan Göteborgs Stad erbjuda tryggare övernattningsförhållanden och anpassa antalet platser till väderförhållanden. Det finns tvätt- och duschmöjligheter och vissa verksamheter vänder sig särskilt till kvinnor. Det finns också ett extra fokus på barnperspektivet i de fall där barn finns med tillsammans med sina föräldrar.

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar

Kommunfullmäktige har beslutat om Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Reglerna redovisar de olika arvoden och andra ersättningar som förtroendevalda i Göteborgs Stad har rätt till.

Det tidigare dokumentet Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G) behövde anpassas till Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument och göras mer lättillgängligt. Det fanns också fördelar att slå samman flera styrande dokument om arvoden och ersättningar till ett.

Social resursnämnd beslutade att anteckna informationen till protokollet.

Avgifter RUS-utbildning

RUS-utbildningen ges till restaurangpersonal som en del av metoden Ansvarsfull alkoholservering, för att minska våld i offentliga miljöer. I december 2019 fattade Social resursnämnd beslut om åtgärder för en budget i balans. En av åtgärderna var att dra in nämndbidraget för metoden. För att kunna erbjuda utbildningen i framtiden beslutade nämnden om höjda deltagaravgifter så att utbildningen blir självfinansierad.

RUS fortsatta arbete kommer endast att bestå av utbildningsverksamhet och kommer inte längre utgå från preventionsmetoden Ansvarsfull alkoholservering. Det går därmed inte att säga att insatserna leder till minskat våld med samma säkerhet som tidigare.

Social resursnämnd fastställde avgiftsnivåerna enligt förvaltningens förslag:

  • RUS-utbildning 2 700 kronor per deltagare
  • Inhouse-utbildning 40 000 kronor per utbildning
  • Anpassad utbildning/insats 1 100 kronor per arbetstimme

Nämnden beslutade även att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma till nämnden i november 2020 med en lägesbild av antalet köpta RUS-utbildningar. Förvaltningsdirektören ska även återkomma till nämnden med information om det finns indikationer på att incidenter på stadens krogar ökat.

För mer information kontakta:

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Nina Miskovsky, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0728-56 63 33

Anders Magnusson, kommunikatör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 93 28