Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på covid-19

Publicerad 27 mars 2020

På nämndmötet den 23 mars fick politikerna information om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med anledning av covid-19. Politikerna pratade bland annat om det fortsatta arbetet med att förbättra patientsäkerheten inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Politikerna vill också att trafikfarliga platser ska göras säkrare.

Information om hur förvaltningen arbetar med anledning av covid-19

Politikerna i nämnden fick information om covid-19 och om de åtgärder Göteborgs Stad och stadsdelsförvaltningen Angered har tagit till.

Flera verksamheter i Angered arbetar redan med lägre bemanning än vanligt och gör prioriteringar i arbetet utifrån bestämda rutiner. Bemanningsläget är inte kritiskt just nu men det kan förändras snabbt. Förvaltningen planerar för hur bemanningen i verksamheterna ska lösas om många medarbetare blir sjuka samtidigt.

Det är fortsatt stängt för besök på samtliga äldreboenden och korttidsboenden i stadsdelen. Även träffpunkten är fortsatt stängd och aktiviteterna på trygghetsboendena i Angered är inställda tills vidare.

Tillsammans med övriga stadsdelar har förvaltningen inventerat den skyddsutrustning som finns. Den skyddsutrustning som finns i stadsdelarna samordnas och kan komma att prioriteras till de områden som behöver den mest. Stadsdelarna har också tagit fram gemensamma prioriteringar för hemtjänst och boendestöd och nytt arbetssätt för försörjningsstöd.

På goteborg.se/covid19 finns information om hur Göteborgs stad arbetar med anledning av covid-19.

Stadsrevisionens redogörelse

Varje år granskar stadsrevisionen hur stadsdelsförvaltningen sköter sitt uppdrag, ekonomin och den interna kontrollen.

Stadsrevisionen tycker att nämnden har skött verksamheten och ekonomin bra under 2019. Förra året ville stadsrevisionen att nämnden skulle göra vissa åtgärder. Stadsrevisionen var nöjda med de åtgärder som gjorts.  

Pengar från kommunstyrelsen till driften av Bergums fritidslantgård under 2020

Stadsdelsförvaltningen Angered har inte egna pengar för att driva jordbruk och ha djur på Bergums fritidslantgård. Därför skulle verksamheten anpassas till budgeten. Nu har politikerna i kommunstyrelsen bestämt att Bergums fritidslantgård ska få pengar för att ha djur och driva jordbruk under 2020, medan man undersöker hur gården ska kunna drivas i framtiden.

Inventering av otrygga platser ur trafiksäkerhetssynpunkt i Angered

Det är viktigt att människor kan röra sig tryggt och säkert i trafiken. Stadsdelsförvaltningen Angered har undersökt trafiksäkerheten i Angered. Förvaltningen har hittat cirka 90 platser som är särskilt otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt, speciellt för personer som går eller cyklar. Tio av platserna är särskilt farliga. Stadsdelsförvaltningen vill att de ska göras säkrare omedelbart. Politikerna tyckte att det var ett bra förslag.

Fortsatt arbete för att förbättra patientsäkerheten

Varje år ska stadsdelsförvaltningen berätta hur vi jobbar med att förbättra patientsäkerheten inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Syftet är att se till att hälso-och sjukvården är bra och säker. Nu är patientsäkerhetsberättelsen för 2019 klar.

Förra året var det många stora förändringar inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Detta ledde till påfrestningar i verksamheten och ökade risker för patientsäkerheten.

Under 2020 kommer verksamheten fortsätta arbetet med att minska personalomsättning och arbeta för att säkra kompetensen, fortsätta arbetet med god introduktion för all personal och öka säkerheten vid läkemedelshantering.

Åtgärder för att hantera brister i arbetsmiljön pågår

I december 2018 gjorde skyddsombud i Göteborgs Stad 38 anmälningar om arbetsmiljöbrister inom hemtjänsten. Göteborgs Stad ska ha åtgärdat bristerna i arbetsmiljön för de medarbetare som använder IT-verktyget PluGo senast 1 maj 2020, annars kan Göteborgs Stad få betala 1 miljon kronor i böter.

I Angered har förvaltningen gjort en handlingsplan med åtgärder för att hantera bristerna, flera har redan genomförts och resten kommer att åtgärdas senast 1 maj.

Stängt möte för att minska risken för smittspridning

Stadsdelsnämndens möte den 23 mars var stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Redovisning av kostnadsutvecklingen för köpt vård och boende
  • Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2020-2026
  • Yttrande över motion om språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorgen

Möten med stadsdelsnämnden

Måndag 27 april, måndag 18 maj, måndag 15 juni, tisdag 25 augusti, tisdag 22 september, tisdag 20 oktober, tisdag 24 november och tisdag 22 december.

Nämndmötena hålls på Blå Stället, Angereds torg 13, klockan 15.30 med undantag för 18 maj då mötet hålls klockan 10-12.

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, 070-996 03 00

Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör, telefon 031-365 24 42