Mer stöd till föreningslivet ska stärka det förebyggande arbetet mot gängrekrytering

Fotograf:

Publicerad 1 september 2022

Under socialnämnden Hisingens sammanträde tisdagen den 30 augusti fattades flera beslut, exempelvis om extra föreningsstöd för att motverka gängrekrytering. Socialförvaltningen Hisingen presenterade även två team som ska arbeta med unga som riskerar att dras in i kriminella nätverk.

Två team ska arbeta med unga som riskerar att dras in i kriminella nätverk

Under socialnämnden Hisingens sammanträde presenterade socialförvaltningen två team som arbetar förebyggande mot gängkriminalitet.

  • Det högintensiva teamet har möjlighet att gå in omfattande och flexibelt. Det rör sig om komplexa ärenden med många behovsområden. En HIT-insats pågår i flera månader och ger möjlighet att komma nära familjerna samt bygga trygghet och tilltro. Arbetssättet ger en fördjupad förståelse av situationen i familjen som annars vore omöjlig. Det förbereder även familjerna för att kunna ta emot annan stöd och behandling.
  • Teamet för unga i riskzon arbetar med unga som befinner sig i, eller riskerar att dras in i, kriminella nätverk. Teamet kopplas in så snart som det finns en misstanke om koppling till kriminella nätverk, och TUR inleder omedelbart en utredning om det finns en tydlig koppling. Det finns ingen undre åldersgräns, och den yngsta personen som teamet arbetar med är född 2012. Under nämnden sammanträde presenterades teamet och dess arbetssätt.

Stöd till föreningslivet ska stärka det förebyggande arbetet mot gängrekrytering

Att ge fler möjlighet till en trygg och meningsfull fritid är en viktig del i arbetet mot nyrekrytering av barn och unga till kriminella miljöer. Under sammanträdet beslutade nämnden därför om att ge ytterligare 5 miljoner kronor i selektivt föreningsstöd till föreningar på Hisingen. Syftet är att stärka föreningarnas möjligheter att arbeta med sociala insatser. Dessutom ska förvaltningen se över samarbetet mellan civilsamhälle och offentlig sektor, för att tillsammans kraftsamla mot gängkriminaliteten.

Uppdrag kopplat till SiS

Statens institutionsstyrelse (SiS) har en lagstadgad skyldighet att omedelbart anvisa plats för personer som omhändertas. Under året har dock SiS inte kunnat leva upp till detta. Istället har det varit kö till platserna.

Under sammanträdet beslutade nämnden att förvaltningen ska försäkra sig om att avvikelser och andra nödvändiga åtgärder har vidtagits i de fall vårdbehov genom SiS inte kunnat tillgodoses. Förvaltningen fick även i uppdrag att tillsammans med de andra socialnämnderna ta fram statistik och systematisk uppföljning avseende rymningar från SiS och HVB.

Ekonomisk lägesrapport

Under sammanträdet beslutade nämnden att godkänna den ekonomiska lägesrapporten till och med juli 2022.

Utfallet till och med juli visar ett positivt resultat med 49 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 46 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på nämndreserven, kommungemensamma tjänster, statsbidrag Corona och ännu ej utnyttjat budget, samt överskott inom avdelningarna. I resultatet till och med juli kan vissa poster saknas som kommer att bokföras under augusti vilken kan påverka resultatet.

För året beräknas en positiv prognos med 41 miljoner kronor. Denna beror på det tilläggsbeslut som fattades i maj med ytterligare 46 miljoner kronor till nämnden, och där det i dagsläget finns beslut om utökade kostnader på 5 miljoner kronor. Ny prognos arbetas fram till delårsrapporten till och med augusti.

Du hittar alla handlingar från nämndens möte här.