Till innehåll

Flytt av träd inför Trafikverkets utbyggnad av Hamnbanan

För att bevara grönskan i staden flyttar Trafikverket 15 lindar i Säterigatans allé under början av maj. Foto: Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad

Publicerad 29 april 2019

Under början av maj kommer Trafikverket att flytta 15 av lindarna i allén längs Säterigatan inför bygget av Hamnbanans deletapp Eriksberg-Pölsebo.

Träden flyttas med mobil trädflyttningsmaskin. Ett träd planteras permanent på en ny plats längs Säterigatans allé där det nu finns en lucka, fyra planteras permanent som en dunge vid Lundby nya kyrka och tio träd planteras tillfälligt i depå vid Lundby nya kyrka. Där kommer de att stå till dess att utbyggnaden av Hamnbanan är klar. Då kommer de tio träden att flyttas tillbaka till Säterigatan mellan Sannegården och Eriksberg på Hisingen.

Att flytta träd – tillfälligt eller permanent – är en metod Trafikverket och Göteborgs Stad använder för att bevara den befintliga grönskan i staden. Det finns flera skäl till att flytta träd i stadsmiljö. Nyplantering av träd innebär stora kostnader i inköp såväl som i etablering, skötsel och beskärning. I stora träd finns höga ekonomiska värden men också andra värden. De är anpassade efter lokalklimatet och tillhandahåller så kallade ekosystemtjänster såsom vindskydd, bullerdämpning, rening av luft, hantering av dagvatten och de gynnar biologisk mångfald. Genom att flytta stora träd kan successionsordningen behållas – det blir en blandning av yngre och äldre träd.

Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkten när Hamnbanan byggs ut från enkel- till dubbelspår är att i första hand bevara träd på plats. Där det inte går ska träden i första hand flyttas tillfälligt för att sedan flyttas tillbaka, i andra hand flyttas permanent i närområdet eller till annan plats i staden. När inga av dessa alternativ är möjliga tas träd ner och då kommer de att ersättas med nya träd.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om flytten av lindarna på Säterigatan inför utbyggnaden av Hamnbanan.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om skydd av naturmiljön Hamnbanan och om flytt av träd.

Fakta om Hamnbanan och delsträckan Eriksberg-Pölsebo och ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö”

Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet ska banan byggas ut till dubbelspår. Hamnbanans delsträcka Eriksberg–Pölsebo går från Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron. Den är 1,9 kilometer lång, varav 1,1 kilometer byggs i tunnel. Planerad byggstart är under andra halvan av 2019. Delsträckan berör två värdefulla grönområden, Krokängsparken och Bratteråsberget. För att minimera påverkan och kunna återställa parken, har Trafikverket i samråd med park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, tagit fram ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan”.

    ${loading}