Samarbete för friskare vatten

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 26 mars 2021

Det är föreningen Sportfiskarna som har arrendekontrakt på fiskerätten i Göteborgsområdets sjöar. I arrendekontrakten ingår villkor som innebär att Sportfiskarna bland annat ska svara för vatten- och fiskevård i sjöar och vattendrag som park- och naturförvaltningen ansvarar för. För att kunna utföra det uppdraget har park- och naturförnämnden har beviljat Sportfiskarna föreningsbidrag på 600 000 kronor för 2021.

Eftersom Västsverige har de mest försurade sjöarna i landet är kalkning en nödvändighet för att hålla en fortsatt god vattenkvalitet i de cirka 45 sjöarna och vattendragen i Göteborgsområdet. Det är Sportfiskarna som hanterar hela kalkningsprocessen och följer upp effekterna av insatserna. Kalkningskostnaderna täcks till största delen av statliga bidrag och park- och naturnämndens bidrag finansierar resten. Föreningen bedriver också ett aktivt fiske- och naturvårdsarbete, bland annat genom att bygga ut vandringsvägar för fisk, göra biotopförbättrande åtgärder i vattendrag och utföra fisketillsyn.

Andra uppgifter som ingår i Sportfiskarnas arrendekontrakt är att de också ska upplåta rätten till fiske till allmänheten genom att sälja fiskekort, barn under 16 år fiskar gratis. Sportfiskarna arbetar också aktivt med information om fiske samt vatten- och naturvård gentemot allmänhet, skolor, föreningar, med flera inom kommunen.

Under 2021 kommer Sportfiskarna fortsätta arbetet med vatten- och fiskevård, genom biotopförbättrande insatser i olika vattendrag tillsammans med den ideella organisationen Fiskevårdsnätverket Göteborg. De fortsätter arbetet med att skapa lekområden för olika fiskar och att inventera arter och självklart kalkningen. Nytt för i år är att Sportfiskarna ska göra insatser för att bekämpa gul skunkkalla, en invasiv främmande art som utgör ett hot mot den biologiska mångfalden i många värdefulla bäckar i Göteborg.

Du hittar mer information om Sportfiskarna på sportfiskarna.se (länken öppnas i nytt fönster).

Ansökan om föreningsbidrag och beslutsunderlaget hittar du på goteborg.se/namndhandlingar (park- och naturnämnden, 22 mars)